Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tisk kompozitních a velkoobjemových dílů

Úterý, 06 Září 2022 21:37

Tags: 3D tisk | F123CR | F770 | FDM | Kompozity | MCAE Systems | Stratasys | Webináře

MCAE webinar f770-2236Tisk­ne­te formy, ná­hrad­ní díly pro ro­bo­ty, mo­de­ly pro od­lé­vá­ní nebo různé pří­prav­ky a upín­ky? Je vaše 3D tis­kár­na málo pro­duk­tiv­ní nebo jste li­mi­to­vá­ni ma­te­ri­á­ly? Chce­te po­ra­dit? Při­hlas­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti MCAE. Před­sta­ví vý­rob­ní za­ří­ze­ní řady Stra­ta­sys F123CR (Com­posi­te Ready) pro ná­roč­né apli­ka­ce 3D tisku z ter­mo­plas­tů a kom­po­zi­tů.

Tato řada tis­ká­ren vý­hrad­ně vy­u­ží­vá nový kom­po­zit­ní ma­te­ri­ál Nylon CF-10 a spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­té vy­ztu­že­né hlavy ABS-CF10 s pro­dlou­že­nou ži­vot­nos­tí až 1500 hodin. Pev­nost i hou­žev­na­tost dílů, vy­ro­be­ných na těch­to tis­kár­nách, může pří­jem­ně pře­kva­pit, v mnoha apli­ka­cích totiž s vý­ho­dou na­hra­zu­jí ko­vo­vé ob­rob­ky.

Kon­zis­tent­ní, přes­ný a spo­leh­li­vý tisk roz­měr­ných dílů

Po­tře­bu­je­te rych­le a jed­no­du­še vy­tvo­řit velké, kom­plex­ní funkč­ní díly? Webi­nář ukáže, jak na to. Eko­no­mic­ká 3D tis­kár­na Stra­ta­sys F770 s ově­ře­nou tech­no­lo­gií FDM po­sky­tu­je velký sta­veb­ní pro­stor, takže není třeba před tis­kem kon­strukč­ně roz­dě­lit velký pří­pra­vek na menší části – dá se vy­tisk­nout z 1 dílu. Navíc, s roz­pust­nou pod­po­rou je mož­nost vy­tvá­řet slo­ži­té, de­tail­ní tvary bez nut­nos­ti ná­sled­né­ho opra­co­vá­ní. S F770 pře­ko­ná­te pro­blémy sou­čas­né­ho 3D tisku vel­kých dílů!

Do­zví­te se více o:

  • klí­čo­vých vlast­nos­tech a vý­ho­dách těch­to za­ří­ze­ní
  • no­vých ma­te­ri­á­lech
  • ty­pic­kých apli­ka­cích v pří­pa­do­vých stu­di­ích
  • kon­ku­renč­ních vý­zvách při vý­ro­bě dílů

WEBI­NÁŘ

​​​​​​​3D tisk kom­po­zit­ních a vel­ko­ob­je­mo­vých dílů

Stře­da 7. září 2022
10:00 – 10:30 hodin

Ne­vá­hej­te a při­poj­te se na tři­ce­ti­mi­nu­to­vý bez­plat­ný webi­nář, kde se se­zná­mí­te s pro­fe­si­o­nál­ním prů­mys­lo­vým 3D tis­kem kom­po­zit­ních a vel­ko­ob­je­mo­vých dílů.

MCAE registrace

 


Mohlo by vás zajímat: