Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Je čas na velký krok EVO-LUTIONS

Úterý, 06 Září 2022 22:19

Tags: 3D tiskárny | EVO-lizer | EVO-tech | FormNext | K-Fair | Motek | Výstavy

EVOTECH Gerätereihe 2022 0817 web-2236Ra­kous­ká spo­leč­nost EVO-tech za­ha­ju­je pod­zim s nej­no­věj­ší ge­ne­ra­cí své ro­di­ny 3D tis­ká­ren EVO-lizer. Po­čí­na­je in­ter­ní vý­sta­vou Haus­mes­se 28. a 29. září se těší, že své nové stro­je ukáže na­ži­vo a v bar­vách i na jedné ze tří dal­ších pod­zim­ních vý­stav, kte­rý­mi jsou Motek 4. – 7. října ve Stutt­gar­tu, svě­to­vý ve­letrh plas­tů K-Fair 19. – 26. října v Düssel­dor­fu a ve­letr­h adi­tiv­ní vý­ro­by Form­next 15. – 18. lis­to­pa­du ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem.

Nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti ve­letr­hu:

 • Pre­zen­ta­ce EL-40 a EL-140
 • Nový soft­ware Cura
 • Pro­hlíd­ka vý­ro­by s prů­vod­cem
 • Up­gra­de sady pro stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky
 • Koktej­ly a ob­čer­stve­ní

 

K re­gis­tra­ci

        

Nové funk­ce:

 • Větší sta­veb­ní pro­stor
 • Vy­pouš­tě­cí sta­ni­ce pro sta­bil­ní a bez­pro­blé­mo­vé du­ál­ní vý­tis­ky
 • Plně au­to­ma­tic­ká ka­lib­ra­ce XYZ
 • Nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní
 • Snad­něj­ší ser­vis
 • Vý­mě­na try­sek za ně­ko­lik sekund
 • Vý­mě­na tis­ko­vé hlavy během ně­ko­li­ka minut

Další in­for­ma­ce 

 

Hausmesse vý­sta­va 28. – 29. 9. – Se­znam­te se s nej­no­věj­ším vý­vo­jem ve spo­leč­nos­ti EVO-tech a za­re­gis­truj­te se na in­ter­ní vý­sta­vu!

K registraci

Motek 4. – 7. 10. Stutt­gar­t – Zís­kej­te nyní zdar­ma ná­vštěv­nic­kou kartu pro Motek 4. – 7. 10. ve Stutt­gar­tu.
EVO-tech na­jde­te v hale 1, stá­nek 1521.

K registraci

Form­next 15. – 18. 11. Frank­furt – Se­znam­te se s kom­plet­ním sor­ti­men­tem na­ži­vo na před­ním svě­to­vém ve­letr­hu adi­tiv­ní vý­ro­by ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem.
EVO-tech na­jde­te přímo u vcho­du do haly 12.1, stá­nek E139.
Za­re­gis­truj­te se ještě dnes a zís­kej­te vstu­pen­ku zdar­ma a malý ca­te­rin­go­vý ba­lí­ček v EVO-tech baru.

K registraci

K-Fair 19 – 26.10 Düssel­dorf – Na nej­vět­ším svě­to­vém ve­letr­hu plas­tů na­jde­te EVO-tech v hale 4, stá­nek A60.

K registraci

 


Mohlo by vás zajímat: