Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference CADfórum 2022 – pokyny účastníkům

Pondělí, 12 Září 2022 10:05

Tags: Arkance Systems | CADfórum | Konference | Olomouc

cadforum2022-head-2237Již v úterý 13. září se koná v NH Collecti­on ho­te­lu v Olo­mou­ci kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no více než 380 účast­ní­ků. Pro­gram kon­fe­ren­ce za­čí­ná v 9:30 (pre­zen­ce účast­ní­ků od 8:45 hodin). Letos nejsou po­tře­ba před­re­gis­tra­ce na jed­not­li­vé od­po­led­ní worksho­py – slo­že­ní od­po­led­ní­ho pro­gra­mu si účast­ní­ci volí dle svých pre­fe­ren­cí.

  • Vzhle­dem k čas­tým do­prav­ním kom­pli­ka­cím na dál­ni­ci D1 (ve směru od Prahy/Brna i od Os­t­ra­vy) do­po­ru­ču­je­me ne­chat si ča­so­vou re­zer­vu navíc.
  • Ad­re­sa ho­te­lu NH Collecti­on (pro vaše na­vi­ga­ce) je Le­gi­o­nář­ská 21, Olo­mouc (www.​nh-​olomouc.​eu) – viz Go­o­gle Maps.
  • Par­ko­vá­ní je možné na ho­te­lo­vém par­ko­viš­ti, plus na okol­ních par­ko­viš­tích a uli­cích.
  • K dis­po­zi­ci je pro­stor šatny.
  • Kromě zís­ka­ných zna­los­tí a zpro­střed­ko­va­ných zku­še­nos­tí si po vy­pl­ně­ní an­ke­ty mů­že­te z kon­fe­ren­ce od­vézt i ně­kte­rou z hod­not­ných cen (3D tis­kár­nu Tri­lab Del­tiQ, ko­loběž­ku Xi­a­o­mi, 3D myš, atd.).
  • Na kon­fe­ren­ci bude pro zá­jem­ce o BIM v pro­de­ji kniha Sta­va­řův prů­vod­ce Re­vi­tem (plat­ba jen kar­tou).
  • Mů­že­te vy­u­žít vy­sta­vo­va­ných pra­cov­ních sta­nic, VR brýlí či 3D myší pro vy­zkou­še­ní CAD apli­ka­cí na svých da­tech, po­no­řit se do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, odzkou­šet 3D tisk nebo nové CAM a BIM ná­stro­je, mů­že­te se rov­něž ze­ptat na otáz­ky li­cen­co­vá­ní či po­u­ží­vá­ní své CAD či BIM apli­ka­ce.
  • Po­řa­da­te­lé se s účast­ní­ky se­t­ka­jí také na rautu po skon­če­ní kon­fe­ren­ce – na který jste sr­deč­ně zváni.

Upřes­ně­ný pro­gram, roz­vr­že­ní sálů a další po­drob­nos­ti na­jde­te na konference.cadforum.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: