Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair kupuje RapidMiner

Pondělí, 19 Září 2022 23:55

RapidMiner Website Hero Altair-2238Spo­leč­nost Al­tair do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Ra­pi­d­Mi­ner, lídra v ob­las­ti pro­­gre­siv­ní ana­lý­zy dat a soft­wa­ru pro stro­jo­vé učení (ML). Dobře za­ve­de­ná desk­to­po­vá plat­for­ma Ra­pi­d­Mi­ne­ru a nová clou­do­vá plat­for­ma (při­pra­ve­ná pro více ná­jem­ců a SaaS) po­si­lu­jí sou­čas­né kom­plex­ní port­fo­lio Al­tai­ru v ob­las­ti ana­lý­zy dat (DA), které již nyní na­bí­zí zá­kaz­ní­kům mož­nost po­ro­zu­mět svým datům, trans­for­mo­vat je, využívat a au­to­ma­ti­zo­vat je.

Al­tair má dobrou po­zi­ci pro re­a­li­za­ci nově na­by­té tech­no­lo­gie a další růst svého stá­va­jí­cí­ho pod­ni­ká­ní.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na altair.com.