Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS 2023 je zde!

Středa, 19 Říjen 2022 21:10

Tags: 3D CAD | Software | SolidWorks | Verze 2023

Solidworks 2023-2242Za­čá­tek pod­zi­mu je jako vždy spo­jen s ozná­me­ním nové verze soft­wa­ru So­lid­works, která nese ozna­če­ní le­to­poč­tem ná­sle­du­jí­cí­ho roku, letos tedy 2023. A podle re­klam­ní­ho sdě­le­ní je při­pra­ve­na po­mo­ci vám i vašim týmům pra­co­vat chytře­ji, rych­le­ji a spo­leč­ně. No­vých funk­cí, které po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků a umož­ní udě­lat více za krat­ší dobu, jsou stov­ky.

Se So­lid­works 2023 bu­de­te mít mož­nost svo­bod­ně ite­ro­vat a vy­lep­šo­vat ná­vrhy a zá­ro­veň vy­tvá­řet vy­so­ce vý­kon­né, vy­so­ce kva­lit­ní, ma­xi­mál­ně pro­pra­co­va­né vý­rob­ky.

So­lid­works 2023 umožňuje uži­va­te­lům pra­co­vat chytře­ji, rych­le­ji a lépe spo­lu­pra­co­vat v tý­mech. Malý výčet no­vi­nek, včet­ně ně­kte­rých no­vých funk­cí při­pra­ve­ných k vy­lep­še­ní pra­cov­ní­ho po­stu­pu:

Pra­cuj­te chytře­ji – sniž­te pra­cov­ní za­tí­že­ní při mo­de­lo­vá­ní a de­tai­lo­vá­ní vý­kre­sů a zpra­co­vá­vej­te slo­ži­těj­ší ná­vrhy elek­tric­ké­ho ve­de­ní.

 • Při­pra­vuj­te de­tail­ní vý­kre­sy snad­ně­ji díky mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce podle norem ANSI nebo ISO a au­to­ma­tic­ké­mu při­způ­so­be­ní zob­ra­ze­ní mo­de­lu se­sta­vy v zob­ra­ze­ních vý­kre­su po­mo­cí správ­né­ho zob­ra­ze­ní prů­hled­ných sou­čás­tí.
 • Mo­de­lo­vá­ní dílů tur­bod­mychadla s mož­nos­tí ovlá­dá­ní hod­not po­su­nu a ro­ta­ce po­mo­cí rov­nic, které lze také při­dat do ta­bu­lek ná­vr­hu.
 • Snad­né na­vr­ho­vá­ní ple­cho­vých dílů díky iden­ti­fi­ka­ci od­chyl­ky mo­de­lu po­mo­cí au­to­ma­tic­kých vý­strah sní­ma­čů.
 • Snad­ná tvor­ba kom­plex­něj­ších struk­tur se­sku­pe­ním po­dob­ných rohů a apli­ko­vá­ním ořezu na sku­pi­nu a ná­sled­ným au­to­ma­tic­kým apli­ko­vá­ním spo­jo­va­cích desek.
 • Zpra­co­vá­vej­te slo­ži­těj­ší ná­vrhy elek­tric­ké­ho ve­de­ní díky mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní přes­něj­ší­ho zná­zor­ně­ní ná­vr­hu pro vý­ro­bu pro­střed­nic­tvím no­vých mož­nos­tí pro na­rov­ná­ní, změnu ori­en­ta­ce a zob­ra­ze­ní vo­di­čů a ko­nek­to­rů.

Pra­cuj­te rych­le­ji – urych­le­te návrh vel­kých se­stav a vý­ro­bu sou­čás­tí díky au­to­ma­tic­ké op­ti­ma­li­za­ci re­ži­mu, efek­tiv­ní­mu ex­por­tu dat a rych­lej­ší­mu vy­hle­dá­vá­ní ku­sov­ní­ků.

 • Urych­le­te návrh vel­kých se­stav po­mo­cí mož­nos­tí au­to­ma­tic­ké op­ti­ma­li­za­ce vy­ře­še­ných a zjed­no­du­še­ných re­ži­mů a au­to­ma­tic­ké opra­vy chy­bě­jí­cích od­ka­zů vazeb; vy­u­žij­te pod­po­ru vět­ší­ho počtu kon­co­vých pod­mí­nek pro prvky řezů a za­me­ze­ní uklá­dá­ní ne­změ­ně­ných dat mo­de­lu. Efek­tiv­ní ex­port dat pod­po­ru­je ex­port sou­čás­tí se­sta­vy jako sa­mo­stat­ných sou­bo­rů ve for­má­tu STEP.
 • Užij­te si vy­lep­še­ný výkon vy­hle­dá­vá­ní s po­u­ži­tím mož­nos­ti „Za­hr­nout pod­slož­ky“.
 • Vy­hle­dá­vej­te in­for­ma­ce v ku­sov­ní­ku rych­le­ji po­mo­cí fil­tro­vá­ní a rych­le iden­ti­fi­kuj­te pře­psa­né hod­no­ty po­mo­cí barvy zvý­raz­ně­ní.

Spo­lu­prá­ce – umožňuje lepší spo­lu­prá­ci týmů v ob­las­ti tvor­by kon­strukč­ních a elek­tro­tech­nic­kých ná­vrhů, sle­do­vá­ní kva­li­ty a vý­rob­ních týmů s rych­lej­ší­mi a lépe za­bez­pe­če­ný­mi mož­nost­mi sprá­vy dat a efek­tiv­ní­mi pro­ce­sy pro vy­tvá­ře­ní 2D a 3D do­ku­men­ta­ce.

 • So­lid­works PDM: Lepší ší­ře­ní in­for­ma­cí o změ­nách v da­tech ná­vr­hu díky mož­nos­ti při­způ­so­be­ní ša­b­lon pro upo­zor­ně­ní v PDM po­mo­cí HTML. Zjed­no­du­še­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní nyní za­hr­nu­je běžné ope­ra­ce, včet­ně při­dá­vá­ní sou­bo­rů, vy­zved­nu­tí/ode­vzdá­ní sou­bo­rů a slo­žek a další. Rych­lej­ší ak­tu­a­li­za­ce verzí sou­bo­rů So­lid­works při pře­psá­ní nej­no­věj­ší verze po­mo­cí ná­stro­je pro up­gra­de.
 • So­lid­works In­specti­on: Zlep­še­te spo­lu­prá­ci týmu po­mo­cí stro­jo­vé­ho učení, které vám umož­ní au­to­ma­tic­ky ex­tra­ho­vat in­for­ma­ce z 2D PDF a se­sta­vit zprá­vu o kon­t­ro­le. Vy­u­žij­te fle­xi­bi­li­tu při vý­bě­ru, tvor­bě pozic a ex­por­tu zpráv o kon­t­ro­le pouze u po­ža­do­va­ných listů vý­kre­su.
 • So­lid­works MBD: Do­sáh­ně­te pře­hled­něj­ší ko­mu­ni­ka­ce o ná­vr­hu se­sta­vy ve 3D s mož­nos­tí zob­ra­zit všech­ny kóty v se­sta­vě a 3D ná­hle­dech, včet­ně kót prvků, re­fe­renč­ních kót a po­pi­sů Di­mX­pert. Zlep­še­te ko­mu­ni­ka­ci s vý­ro­bou díky vy­u­ži­tí po­psa­ných 3D mo­de­lů, které ob­sa­hu­jí ta­bul­ky děr před­sta­vu­jí­cí více po­hle­dů.
 • So­lid­works Elect­ri­cal: Vy­tvá­řej­te hyb­rid­ní do­ku­men­ta­ci za­hr­nu­jí­cí vý­kre­sy, po­pi­sy a zprá­vy na stej­né strán­ce, včet­ně ta­bu­lek zpráv, jako jsou ku­sov­ní­ky a se­zna­my vo­di­čů – v ja­kém­ko­li vý­kre­su z pro­jek­tu elek­tro­tech­ni­ky. Zob­raz­te si in­for­ma­ce o při­po­je­ní sou­čás­ti ve štít­ku, který lze dy­na­mic­ky vklá­dat do sché­mat.

Kromě pro­zkou­má­ní no­vých funk­cí na webu So­lid­works.com jsou k dis­po­zi­ci další vzdě­lá­va­cí akce, které vám po­mo­hou do­zvě­dět se více.

Živé akce pro­dej­ců

Au­to­ri­zo­va­ní pro­dej­ci So­lid­works po celém světě po­řá­da­jí živá se­tká­ní pro uži­va­te­le plná tipů, triků, rad a osvěd­če­ných po­stu­pů. Tyto udá­los­ti vám na­bí­ze­jí mož­nost vy­zkou­šet si nej­no­věj­ší funk­ce, spo­jit se s ostat­ní­mi uži­va­te­li a na­u­čit se, jak mů­že­te vy­u­žít nové funk­ce v pra­cov­ních po­stu­pech při vý­vo­ji vý­rob­ků.

Podívejte se na What's New in SOLIDWORKS 2023.


Mohlo by vás zajímat: