Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Automaticky generovaná PFMEA

Středa, 19 Říjen 2022 02:50

Tags: HIGH QA | Kvalita | Výroba | Webinar

High QA-webinar-2243Ana­lý­za způ­sobů a dů­sled­ků po­ruch pro­ce­su (PFMEA) hraje u vý­rob­ců za­mě­ře­ných na kva­li­tu vý­znam­nou roli. Mnoh­dy je PFMEA nutná pro spl­ně­ní norem shody nebo je sou­čás­tí po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka. I když není PFMEA vy­ža­do­vá­na, mnoho vý­rob­ců ji stále po­u­ží­vá ke spl­ně­ní a zlep­še­ní ini­ci­a­tiv v ob­las­ti kva­li­ty. Vě­dě­li jste, že nyní exis­tu­je efek­tiv­něj­ší způ­sob vy­tvá­ře­ní PFMEA?

Nad­chá­ze­jí­cí webi­nář Spot­li­ght:

Au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­ná PFMEA

Čtvr­tek 3. lis­to­pa­du v 16:00

Registrace na webinar-2243

Exis­tu­je lepší způ­sob PFMEA

Za­re­gis­truj­te se na tento te­ma­tic­ký webi­nář a zjis­tě­te, jak vám soft­ware High QA po­mů­že stát se efek­tiv­něj­ší­mi a pro­duk­tiv­něj­ší­mi díky au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­né­mu PFMEA.

I vy mů­že­te po­kro­čit, zrych­lit a au­to­ma­ti­zo­vat pro­ce­sy kva­li­ty vý­ro­by!


Co je spotlight webinář?

Série spot­li­gh­to­vých se­mi­ná­řů o pro­duk­tech High QA jsou 30­mi­nu­to­vé webo­vé se­mi­ná­ře, které upo­zorňují na od­liš­né funk­ce soft­wa­ru High QA.

 

 


Mohlo by vás zajímat: