Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Platforma Vxintegrity pro hodnocení poškození povrchu

Pondělí, 31 Říjen 2022 13:07

Tags: 3D skenování | Creaform | Hodnocení poškození povrchu | NDT | VXintegrity

VXintegrity-portfolio-2244Cre­a­form ozná­mil 27. října uve­de­ní VXin­te­gri­ty, do­ko­na­lé­ho 3D ske­no­va­cí­ho ře­še­ní pro hod­no­ce­ní po­ško­ze­ní po­vrchu. Tato nová soft­wa­ro­vá plat­for­ma, na­vr­že­ná spe­ci­ál­ně jako od­po­věď na výzvy, kte­rým čelí ma­ji­te­lé prů­mys­lo­vých aktiv a spo­leč­nos­ti po­sky­tu­jí­cí služ­by NDT, ob­sa­hu­je čtyři různé mo­du­ly, ur­če­né k ře­še­ní ja­kých­ko­li po­vr­cho­vých ana­lýz i jed­no­du­chých me­t­ro­lo­gic­kých apli­ka­cí.

Nová soft­wa­ro­vá plat­for­ma VXin­te­gri­ty, která umožňuje měřit až 80­krát rych­le­ji než ma­nu­ál­ní mě­ři­cí ná­stro­je, před­sta­vu­je v kom­bi­na­ci s 3D ske­ne­ry Cre­a­form op­ti­mál­ní ře­še­ní sou­čas­né­ho ne­do­stat­ku zku­še­ných tech­ni­ků a stár­nou­cí a/nebo po­ško­ze­né in­frastruk­tu­ry. Tato na uži­va­te­li ne­zá­vis­lá tech­no­lo­gie navíc ne­vy­ža­du­je pří­liš mnoho ško­le­ní a málo cer­ti­fi­ka­cí, což zna­me­ná, že tech­ni­ci se v ní vy­zna­jí rych­le­ji než u ji­ných tech­nik.

Toto kom­plet­ní ře­še­ní NDT také umožňuje ma­ji­te­lům prů­mys­lo­vých ma­jet­ků plně dů­vě­řo­vat vý­sled­kům hod­no­ce­ní a při­jí­mat nej­lep­ší roz­hod­nu­tí o údrž­bě na zá­kla­dě nej­lep­ších do­stup­ných údajů, pro­to­že do­ká­že přes­ně měřit úby­tek tloušť­ky na zko­ro­do­va­né, prů­mys­lo­vé a slo­ži­té ge­o­me­t­rii, jako jsou ko­le­na, trys­ky, hlavy tla­ko­vých nádob, dna ná­dr­ží a ven­ti­ly. Díky této soft­wa­ro­vé plat­for­mě je nyní možná kom­plet­ní ana­lý­za všech typů po­vrchů.

Soft­wa­ro­vá plat­for­ma VXin­te­gri­ty sdru­žu­je čtyři různé mo­du­ly apli­kač­ní­ho soft­wa­ru ur­če­né a op­ti­ma­li­zo­va­né pro kon­krét­ní prů­mys­lo­vé pro­blémy:

  • Modul Pipeline (známý také jako Pipecheck)
  • Modul pro letectví a kosmonautiku (známý také jako SmartDENT 3D)
  • Nový modul Poškození povrchu (NDT)
  • Nový Monitoring modul (přesné NDT)

Více informací o metrologických řešeních pro průmyslové aplikace najdete na www.creaform3d.com/en/metrology-solutions.

 

 


Mohlo by vás zajímat: