Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky Stratasysu na Formnextu

Pondělí, 31 Říjen 2022 15:22

Tags: 3D tiskárny | FormNext | Origin One | Stratasys | Výrobní buňka P3

Parts printed with Covestro Somos PerFORM resin-2244Spo­leč­nost Stra­ta­sys, lídr v ob­las­ti po­ly­mer­ních 3D tis­ko­vých ře­še­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next (15.–18. lis­to­pa­du, Frank­furt nad Mo­ha­nem) ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by pro všech­ny fáze hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce vý­rob­ku pod ná­zvem „Let's Talk Ma­nu­factu­ring“. Jeho sou­čás­tí bude roz­ši­řu­jí­cí se port­fo­lio ma­te­ri­á­lů a také au­to­ma­ti­zo­va­ná vý­rob­ní buňka P3, de­mon­strač­ní pro­jekt pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty pro­voz­ních flo­til 3D tis­ká­ren Ori­gin One.

Bu­douc­nost vý­ro­by se stává sku­teč­nos­tí

De­mon­strač­ní pro­jek­to­vá vý­rob­ní buňka ve stán­ku spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys (hala 12.1, D121) je na­vr­že­na tak, aby au­to­ma­ti­zo­va­la pohyb dílů mezi ně­ko­li­ka 3D tis­kár­na­mi a za­ří­ze­ní­mi pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní, čiš­tě­ní, su­še­ní a vy­tvr­zo­vá­ní. Cílem je vý­raz­ně sní­žit pra­cov­ní zdro­je po­třeb­né při roz­ši­řo­vá­ní 3D tisku v to­vár­ní hale.

Po­krok v měst­ské mo­bi­li­tě

Stra­ta­sys na stán­ku rov­něž před­sta­ví svou pod­po­ru ino­va­cí v ob­las­ti měst­ské mo­bi­li­ty, a to pro­střed­nic­tvím nové ka­te­go­rie vo­zi­del. Funkč­ní pro­to­typ vy­vi­nul zá­kaz­ník Stra­ta­sy­su, firma nFron­tier, a to jak po­mo­cí 3D tisku, tak i tra­dič­ní vý­ro­by.

Ma­te­ri­á­ly pro růst vý­ro­by

S cílem umož­nit vý­rob­ním zá­kaz­ní­kům řešit nové apli­ka­ce s ná­roč­ný­mi po­ža­dav­ky rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji po­kra­ču­je Stra­ta­sys v roz­vo­ji svého eko­sys­té­mu ma­te­ri­á­lů pro­střed­nic­tvím no­vých part­ner­ství a mož­nos­tí ma­te­ri­á­lů tře­tích stran. Před­sta­ve­né ma­te­ri­á­ly budou za­hr­no­vat pre­fe­ro­va­né a ově­ře­né ma­te­ri­á­ly Stra­ta­sys pro 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys za­lo­že­né na pěti růz­ných tech­no­lo­gi­ích 3D tisku: ste­re­o­li­to­gra­fie, SAF, FDM, P3 a Po­ly­Jet. Patří mezi ně ma­te­ri­á­ly po­sky­to­va­né part­ne­ry, jako jsou Ar­ke­ma/Kimya, Victrex plc a Co­vestro.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o tis­kár­nách, ma­te­ri­á­lech a soft­wa­ro­vých ře­še­ních Stra­ta­sys pro bu­douc­nost vý­ro­by, na­vštiv­te www.stratasys.com.


Mohlo by vás zajímat: