Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Moderní softwarový balík přináší revoluci v navrhování P&ID

Úterý, 01 Listopad 2022 02:02

Tags: CAD Schröer | Navrhování | P&ID | Schéma potrubí a přístrojů | Softwarový balík

CAD Schroer-PaID-2244Mnoho pod­ni­ků po­u­ží­vá při tvor­bě svých P&ID (Pi­ping & In­stru­men­tati­on Di­a­gram – sché­ma po­tru­bí a pří­stro­jů) za­sta­ra­lé me­to­dy. Práce se pro­vá­dí buď na pa­pí­ře, nebo po­mo­cí pri­mi­tiv­ní­ho soft­wa­ro­vé­ho ba­lí­ku. Ko­neč­ným vý­sled­kem je často jen ob­ráz­ko­vý di­a­gram bez ja­ké­ko­li zá­klad­ní in­te­li­gen­ce. Pro práci s P&ID ale nyní exis­tu­jí spe­ci­a­li­zo­va­né soft­wa­ro­vé ná­stro­je. Umožňují nejen tvor­bu P&ID, ale na­bí­ze­jí také funk­ce pro urych­le­ní pro­jek­tů.

Investice do specializovaného softwaru se vyplatí

V sou­čas­né době exis­tu­jí spe­ci­a­li­zo­va­né soft­wa­ro­vé ná­stro­je pro práci s P&ID. Tyto ná­stro­je nejen­že umožňují tvor­bu P&ID, ale na­bí­ze­jí také funk­ce pro urych­le­ní pro­jek­tů. Sym­bo­ly a sku­pi­ny sym­bo­lů se na­čí­ta­jí z ka­ta­lo­gů a pro­po­ju­jí se s tech­no­lo­gic­ký­mi lin­ka­mi. Během pro­ce­su roz­vr­že­ní sys­tém kon­t­ro­lu­je úpl­nost a správ­nost ná­vr­hu P&ID. Ve­sta­vě­ná pra­vi­dla pro roz­vr­že­ní za­jiš­ťu­jí, že P&ID jsou jasně či­tel­né. Tím se sni­žu­je ča­so­vá ná­roč­nost kaž­dé­ho pro­jek­tu, což vede k rych­lé ná­vrat­nos­ti in­ves­tic.

Co by měl P&ID software pro návrh procesů poskytovat

Mo­der­ní soft­ware P&ID musí ob­sa­ho­vat ur­či­té klí­čo­vé funk­ce, aby byl vhod­ný pro návrh pro­ce­sů. Musí ob­sa­ho­vat roz­sáh­lé ka­ta­lo­gy sym­bo­lů, aby bylo možné vy­tvá­řet ná­vrhy podle ak­tu­ál­ních norem. Ka­ta­lo­gy musí být možné při­způ­so­bit tak, aby v pří­pa­dě po­tře­by ob­sa­ho­va­ly sym­bo­ly spe­ci­fic­ké pro zá­kaz­ní­ka. Soft­ware musí také pod­po­ro­vat umís­ťo­vá­ní ce­lých se­stav P&ID. Jed­nou z nej­vět­ších výhod pro kaž­do­den­ní práci je au­to­ma­tic­ké vy­tvá­ře­ní se­zna­mů dílů. Sku­teč­nost, že přes­né se­zna­my dílů jsou au­to­ma­tic­ky k dis­po­zi­ci ihned po vy­tvo­ře­ní nebo úpra­vě P&ID, šetří znač­nou část času pro­jek­tu. Všech­ny vý­ho­dy do­hro­ma­dy tvoří znač­nou kon­ku­renč­ní vý­ho­du.

Stáhněte si inteligentní software P&ID a začněte ještě dnes

Jed­ním z před­ních pro­duk­tů P&ID na trhu je M4 P&ID FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer. Po­sky­tu­je ši­ro­kou škálu funk­cí pro in­te­li­gent­ní na­vr­ho­vá­ní P&ID. Do­dá­vá se také s roz­sáh­lý­mi před­de­fi­no­va­ný­mi ka­ta­lo­gy sym­bo­lů za­lo­že­ný­mi na nor­mách a na­bí­zí kon­t­ro­lu kon­zis­ten­ce a au­to­ma­tic­ké ge­ne­ro­vá­ní se­zna­mu dílů. Uži­va­te­lé mohou také při­dá­vat vlast­ní sym­bo­ly po­mo­cí do­dá­va­ných 2D kres­li­cích ná­stro­jů. Pod­po­ra stan­dard­ních prů­mys­lo­vých roz­hra­ní za­jiš­ťu­je vý­mě­nu dat se zá­kaz­ní­ky i do­da­va­te­li. K dis­po­zi­ci je také bez­plat­ná zku­šeb­ní verze ke sta­že­ní a po­drob­né vi­deo­ná­vo­dy, které vám po­mo­hou začít a po­sou­dit vý­ho­dy, které může při­nést va­še­mu pod­ni­ku.

Další in­for­ma­ce o soft­wa­ru P&ID >>

 

 


Mohlo by vás zajímat: