Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Photocentric představil nový velkoformátový 3D tisk

Sobota, 24 Prosinec 2022 16:24

Tags: 3D tiskárny | Hardware | LC Titan | Liquid Crys­tal | Photocentric | Velkoformát

News-LC-Titan-Printed-Panel-Formnext-2251Vý­rob­ce dílů, fo­to­po­ly­mer­ních prys­ky­řic a 3D tis­ká­ren Pho­to­cent­ric vy­sta­vo­val na Form­nex­tu 2022 ši­ro­kou škálu ex­po­ná­tů vy­tiš­tě­ných ve 3D na své spe­ci­ál­ně vy­bu­do­va­né tis­ko­vé farmě v brit­ském Pe­ter­bo­rou­gh. Ně­kte­ré z dílů vy­sta­ve­ných na Form­nex­tu byly vy­ro­be­ny na dosud nej­vět­ší 3D tis­kár­ně Pho­to­cent­ric Liquid Crys­tal Titan, pro­to­ty­pu s ob­rov­ským sta­veb­ním ob­je­mem 700 × 395 × 1200 mm, pů­so­bi­vou 8K 32" LCD ob­ra­zov­kou, rych­los­tí 16 mm/h a roz­li­še­ním 91 μm pi­xe­lů.

Tato pře­vrat­ná kom­bi­na­ce ob­rov­ských roz­mě­rů, vy­so­ké­ho roz­li­še­ní, rych­los­ti a přes­nos­ti tisku činí vel­ko­ploš­nou vý­ro­bu re­a­li­tou pro apli­ka­ce adi­tiv­ní vý­ro­by v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, do­pra­vě, kre­a­tiv­ním umění a mer­chan­di­sin­gu.

Technické specifikace a ceny

Níže jsou uve­de­ny tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce nové 3D tis­kár­ny Pho­to­cent­ric LC Titan, kte­rou bude možné za­kou­pit od roku 2023. Po­ten­ci­ál­ní zá­kaz­ní­ci si mohou vy­žá­dat ce­no­vou na­bíd­ku přímo od spo­leč­nos­ti Pho­to­cent­ric.

Technologie  Liquid Crystal Display 3D printing
Stavební objem  700 × 395 × 1200 mm 
Rychlost tisku  16 mm za hodinu při 100µm vrstvě 
LCD Screen  8K 7660 × 4320 px
Světelný výkon  2MW/cm2 @ 460nm 
Software Proprietární integrovaný řídicí software

 

 


Mohlo by vás zajímat: