Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CEAD staví 36 metrů dlouhou 3D tiskárnu Mega II

Pátek, 13 Leden 2023 01:03

Tags: 3D tisk | 3D tiskárna | Al Seer Ma­ri­ne | CEAD | LFAM | Mega II

CEAD Mega II 36m 3d printer Al seere marineSe­znam­te se s Mega II, nej­vět­ší 3D tis­kár­nou na světě, kte­rou vy­tvo­ři­la spo­leč­nost CEAD, spe­ci­a­lis­ta na kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly LFAM, pro Al Seer Ma­ri­ne, před­ní ná­moř­ní spo­leč­nost v arab­ském ná­moř­ním re­gi­o­nu s port­fo­li­em slu­žeb, které sa­ha­jí od vý­ro­by ja­chet po bez­pi­lot­ní sys­témy, pro­voz lodí a uspo­ko­jo­vá­ní všech po­třeb ná­moř­ních pro­vo­zo­va­te­lů a kon­co­vých uži­va­te­lů.

Mo­der­ní 36­me­t­ro­vý sys­tém Mega II do­ká­že s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí a přes­nos­tí vy­rá­bět roz­sáh­lé vý­rob­ní kom­plex­ní pro­jek­ty od ma­lé­ho ná­hrad­ní­ho dílu až po velké pla­vi­dlo. Díky sys­té­mu Mega II mohou nyní prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je ná­moř­ní, le­tec­ký a že­lez­nič­ní prů­my­sl, po­sou­vat hra­ni­ce mož­né­ho a po­sou­vat vý­ro­bu do no­vých výšin. Vý­kon­ný sys­tém LFAM pro vy­tla­čo­vá­ní pelet, který je vy­ba­ven dvěma ro­bo­ty na ko­lej­ni­cích, do­ká­že vy­rá­bět díly délky až 36 metrů a šířky až 5 metrů, což z něj dělá pře­vrat­nou no­vin­ku pro mnoho prů­mys­lo­vých od­vět­ví.

Cílem Al Seer Ma­ri­ne je na­vr­ho­vat, sta­vět a vy­rá­bět vo­zi­dla a pla­vi­dla po­mo­cí tech­no­lo­gie 3D tisku LFAM, a tím nejen uspo­ko­jit glo­bál­ní a re­gi­o­nál­ní po­ptáv­ku, ale také se při­pra­vit na bu­dou­cí růst. Tento roz­sáh­lý pro­jekt pře­bí­rá titul nej­vět­ší 3D tis­kár­ny na světě od pří­mé­ho kon­ku­ren­ta In­ger­soll/Ca­moz­zi.

Jak se uká­za­lo v po­čát­cích 3D tisku s ote­vře­ným vy­tla­čo­vá­ním, nemá tato tech­no­lo­gie žádné při­ro­ze­né ome­ze­ní ve­li­kos­ti. Ur­či­tá po­čá­teč­ní tech­nic­ká ome­ze­ní tý­ka­jí­cí se kva­li­ty ma­te­ri­á­lu u vel­ko­roz­mě­ro­vých dílů byla vy­ře­še­na za­ve­de­ním kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů vy­ztu­že­ných vlák­ny, další pro­blémy tý­ka­jí­cí se kva­li­ty dílů, roz­mě­ro­vé přes­nos­ti a ceny je stále třeba řešit, ale cel­ko­vá kva­li­ta a do­stup­nost dílů LFAM se stále zlep­šu­je a roste, jak v tomto pří­pa­dě uká­za­ly sys­témy Mega II, ale i další sys­témy, jako je HERON spo­leč­nos­ti Ca­ra­col AM.

Za­tím­co spo­leč­nos­ti v tra­dič­ních ná­moř­ních ze­mích se zdrá­ha­jí opus­tit tra­dič­ní vý­rob­ní po­stu­py, no­věj­ší spo­leč­nos­ti v roz­ví­je­jí­cích se ná­moř­ních ze­mích, jako jsou SAE, plně vy­u­ží­va­jí nové pří­le­ži­tos­ti, které na­bí­zí adi­tiv­ní vý­ro­ba. Od roku 2022 Al Seer Ma­ri­ne roz­ši­řu­je vý­zkum a vývoj v ob­las­ti AM díky in­te­gra­ci spe­ci­a­li­zo­va­né­ho týmu a také spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí CEAD. S 3D tis­kár­nou Mega II již pro­jekt při­ná­ší první ovoce a zdá se, že je to jen za­čá­tek nové éry rych­lej­ší a udr­ži­tel­něj­ší vý­ro­by dílů pro lodě a jach­ty.

(Překlad textu z 3D Printing Media Network)


Mohlo by vás zajímat: