Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CyBe Construction expanduje do USA

Pátek, 20 Leden 2023 17:02

Tags: 3D tisk | Beton | CyBe Construction | Florida | Stavebnictví | USA

CyBe render-2303Ni­zo­zem­ská spo­leč­nost CyBe, která se za­bý­vá 3D tis­kem be­to­nu, ote­vře­la firmu na Flo­ri­dě a plá­nu­je re­a­li­zo­vat ně­ko­lik pro­jek­tů byd­le­ní ve Spo­je­ných stá­tech. CyBe Con­structi­on byla za­lo­že­na v roce 2013 a při­ná­ší deset let zna­los­tí a zku­še­nos­tí z ce­lo­svě­to­vých pro­jek­tů 3D tisku be­to­nu. Se­ve­ro­a­me­ric­ká po­bočka CyBe pod­po­ří růst spo­leč­nos­ti v ná­sle­du­jí­cích le­tech.

Podle Berry­ho Hen­drik­se, za­kla­da­te­le a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le CyBe Con­structi­on, vidí CyBe vy­ni­ka­jí­cí pří­le­ži­tos­ti k dal­ší­mu roz­ší­ře­ní svých in­ves­tic v USA v nad­chá­ze­jí­cích le­tech a za­mě­řu­je se zejmé­na na trh s udr­ži­tel­ným byd­le­ním v této zemi. Tam vidí sil­nou po­ptáv­ku po ce­no­vě do­stup­ném (ná­jem­ním) byd­le­ní, která, jak se zdá, v ob­do­bí Covid-19 jen vzrost­la, umoc­ně­na do­pa­dy kli­ma­tic­kých změn.

Znalosti a zkušenosti s 3D tiskem betonu

CyBe Con­structi­on Flo­ri­da po­ve­de flo­rid­ský rodák James Light. James se 3D tis­kem be­to­nu za­bý­vá již 6 let a v roce 2021 úspěš­ně vy­tis­kl první po­vo­le­ný dům na Flo­ri­dě po­mo­cí sys­té­mu Cobod. James je cer­ti­fi­ko­va­ným sta­veb­ním do­da­va­te­lem na Flo­ri­dě od roku 2007 a pro­vo­zu­je malou ro­din­nou sta­veb­ní firmu z rod­né­ho města Talla­has­see na Flo­ri­dě. James při­ná­ší zna­los­ti a zku­še­nos­ti z oboru v ob­las­ti in­te­gra­ce 3D tiš­tě­ných kon­struk­cí do běž­ných sta­veb­ních pro­ce­sů. Jeho vášeň pro hle­dá­ní ře­še­ní pro do­stup­né byd­le­ní spo­je­ná se za­mě­ře­ním na ino­va­tiv­ní sta­veb­ní me­to­dy je v sou­la­du s CyBe fi­lo­zo­fií.

CyBe pro­dá­vá 3D tis­kár­ny na beton po celém světě a je hlav­ním do­da­va­te­lem 3D tisku v Ni­zo­zem­sku. Kromě 3D tis­ká­ren na beton vy­rá­bí spo­leč­nost CyBe také vy­so­ce kva­lit­ní vlast­ní ná­stro­je, včet­ně soft­wa­ru Chy­s­el a Ar­ty­san, CyBe Mor­tarvý­u­ko­vé plat­for­my CyBe Ly­bra­ry. CyBe rov­něž na­bí­zí kli­en­tům pro­jekč­ní a in­že­nýr­ské služ­by. Tento kom­plex­ní pří­stup zjed­no­du­šu­je slo­ži­tý sta­veb­ní pro­ces a vy­tvá­ří efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py. Umožňuje fir­mám sta­vět po­mo­cí 3D tisku a těžit z rych­lej­ší a udr­ži­tel­něj­ší vý­ro­by.


Mohlo by vás zajímat: