Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak si vedla Arkance Systems CZ+SK v roce 2022

Pondělí, 30 Leden 2023 22:53

Tags: 2022 | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD/CAM | Hospodaření

Arkance-Spolecna2022sm-2305Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku (které čás­teč­ně spa­da­jí pod CZ) za­zna­me­na­la za rok 2022 ná­růst tržeb o 14,2 %, na cel­ko­vý objem ve výši 744 mil. Kč. V sa­mot­né České a Slo­ven­ské re­pub­li­ce činí roční tržby 615 mil. Kč. Spo­leč­nost po­sí­li­la i per­so­nál­ně.

Cel­ko­vý počet za­měst­nan­ců v ČR a SR vzros­tl na ak­tu­ál­ních 134, a to zejmé­na v ob­las­ti od­bor­ných slu­žeb, pod­po­ry a vý­vo­je soft­wa­ro­vých apli­ka­cí.

K nej­rych­le­ji ros­tou­cím obo­rům vloni pa­t­řil BIM soft­ware, CAD/CAM ře­še­ní ro­di­ny Au­to­de­sk Fusi­on 360 (Ar­kan­ce Sys­tems byla vy­hlá­še­na jako nej­vět­ší pro­dej­ce v re­gi­o­nu EMEA) a vý­znam­ně vzros­tl i vývoj vlast­ních CAD, BIM, PDM a GIS/CAFM apli­ka­cí Ar­kan­ce Sys­tems – nej­vět­ší me­zi­roč­ní ná­růst ob­ra­tu za­zna­me­na­la právě ob­last vlast­ní­ho soft­ware: +35 % a z něj zejmé­na GIS/FM apli­ka­ce twi­GIS: +62 %.

Ev­rop­ská sku­pi­na Ar­kan­ce Sys­tems se v loňském roz­rost­la o nové akvi­zi­ce v dal­ších ze­mích (Ma­ďar­sko, Špa­něl­sko, Por­tu­gal­sko) a dnes po­má­há v di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci cel­kem více než 120 000 zá­kaz­ní­kům.

Více informací o Arkance Systems získáte na těchto odkazech: www.arkance-systems.cz, www.cadforum.cz, blog.cadstudio.cz, facebook.com/CADstudio, linkedin.com/company/CADstudio, youtube.com/@ArkanceSystemsCZ.Mohlo by vás zajímat: