Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TrabTech investuje do serializace 3D tištěných implantátů

Středa, 01 Únor 2023 12:10

Tags: 3D tisk | Implantáty | Medicína | Protézy | TrabCup | TrabTech

TrabTech TrabCup-2305Turecký Trab­Tech, spin-off spo­leč­nos­ti BTech, která vy­ví­jí pro­duk­ty a služ­by v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by, zís­kal po­čá­teč­ní in­ves­ti­ci ve výši 6 mi­li­o­nů USD s před­pe­něž­ním oce­ně­ním a vý­zkum­ný fond ve výši 1,3 mi­li­o­nu eur na ma­te­ri­á­lo­vý vý­zkum a vý­zkum no­vých ma­te­ri­á­lů. Díky této in­ves­ti­ci Trab­Tech do­kon­čí pro­ces re­gu­la­ce svých no­vých vý­rob­ků, pře­su­ne své sídlo do Ně­mec­ka, aby se ote­vře­l ev­rop­ské­mu trhu.

Také se při­pra­ví na po­dá­ní žá­dosti o po­vo­le­ní FDA a zá­ro­veň uvede na trh svůj první sé­ri­o­vě vy­rá­bě­ný vý­ro­bek, ky­čel­ní pro­té­zu Trab­Cup.
Trab­Tech vy­ví­jí sérii „tra­be­ku­lár­ních (trám­či­tých) im­plan­tá­tů“ s vy­u­ži­tím adi­tiv­ní vý­ro­by, známé také jako 3D tisk. Tyto im­plan­tá­ty se mohou rych­le in­te­gro­vat s kostí, za­jiš­ťu­jí rych­lé ho­je­ní a lze je po­u­žít u mla­dých i star­ších pa­ci­en­tů díky tech­no­lo­gii tra­be­ku­lár­ní­ho po­vrchu, který se po­do­bá tra­be­ku­lár­ní struk­tu­ře kosti a pod­po­ru­je růst kosti a tkání, za­tím­co jeho po­réz­ní struk­tu­ra ma­xi­ma­li­zu­je prů­tok tkání a krve a vy­tvá­ří spe­ci­ál­ní pro­stře­dí pro buňky, které se na na­no­úrov­ni drží.
Více na trabtech.co.


Mohlo by vás zajímat: