Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0

Úterý, 07 Únor 2023 12:32

Brno Industry-2306Me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Brno In­dust­ry 4.0 ko­na­ná ve dnech 15.–16. února 2023 se za­mě­řu­je na té­ma­ta za­hr­nu­jí­cí kon­cept prů­mys­lu 4.0, tzn. di­gi­ta­li­za­ce, po­kro­či­lá au­to­ma­ti­za­ce, nové vý­rob­ní tech­no­lo­gie nebo ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost.

Pro­střed­nic­tvím před­ná­šek, dis­kus­ních pa­ne­lů, prak­tic­kých uká­zek tech­no­lo­gií sdílí dobrou praxi a in­spi­ru­je zejmé­na malé a střed­ní pod­ni­ky v pro­ce­su di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce. Sou­čás­tí kon­fe­ren­ce jsou i or­ga­ni­zo­va­ná B2B jed­ná­ní s účast­ní­ky akce.

Více o akci, pro­gra­mu a účast­ní­cích na­lez­ne­te ZDE. Akce je bez­plat­ná a or­ga­ni­zu­jí ji In­dust­ry Clus­ter 4.0 a Re­gi­o­nál­ní hos­po­dář­ská ko­mo­ra Brno.