Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ENGYS vydává HELYX v3.5.2 a 4.0.0 (beta) – open-source CFD

Čtvrtek, 16 Únor 2023 00:00

Tags: Ad­joint | CFD | Coupled | ENGYS | HELYX | Hydro | Ma­ri­ne

HELIX-mesh-2307ENGYS ozná­mil vy­dá­ní verze 3.5.2 soft­wa­ru HELYX, uni­ver­zál­ní­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní pro vý­po­čet­ní dy­na­mi­ku te­ku­tin (CFD) pro stro­jí­ren­ský návrh a op­ti­ma­li­za­ci za­lo­že­né­ho na vlast­ním si­mu­lač­ním jádru s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem (HELYX-Core). Nová verze ob­sa­hu­je také ak­tu­a­li­za­ce pro všech­ny pří­dav­né mo­du­ly ře­ši­čů HELYX, kon­krét­ně: Ad­joint, Coupled, Ma­ri­ne a Hydro.

HELYX 3.5.2 je oprav­né vy­dá­ní za­mě­ře­né na opra­vy chyb a vy­lep­še­ní kódu, které od­st­raňuje známé pro­blémy na­le­ze­né v naší před­cho­zí verzi 3.5.1. Opra­vy po­u­ži­té v této nové verzi se tý­ka­jí všech aspek­tů pro­duk­tu, včet­ně gra­fic­ké­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, sí­ťo­vá­ní, ná­stro­jů pro na­sta­ve­ní, ře­ši­čů prou­dě­ní a do­ku­men­ta­ce. Úplný se­znam změn a doplňků verze 3.5.2 je uve­den v rámci po­zná­mek k vy­dá­ní do­dá­va­ných se soft­warem.

Sou­čas­ně s tím ENGYS ozna­mu­je za­há­je­ní pro­gra­mu tes­to­vá­ní před vy­dá­ním verze HELYX 4.0.0. První kan­di­dát­ská verze HELYX 4.0.0 (RC1) a sou­vi­se­jí­cí doplňky jsou nyní k dis­po­zi­ci všem stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům HELYX. ENGYS bude po­sky­to­vat nové kan­di­dá­ty na vy­dá­ní každé 1 až 2 týdny až do ko­neč­né­ho ofi­ci­ál­ní­ho vy­dá­ní plá­no­va­né­ho na konec 1. čtvrt­le­tí 2023. Všech­ny zá­kaz­ní­ky HE­LY­Xu vy­zý­vá, aby si verzi 4.0.0 vy­zkou­še­li a za­sla­li EN­GY­Su svou zpět­nou vazbu.

Chce­te-li začít po­u­ží­vat verzi 3.5.2 i 4.0.0, při­hlas­te se na kli­ent­ský por­tál ENGYS a pře­jdě­te do sekce Down­lo­ads (Sta­ho­vá­ní), kde zís­ká­te nové in­sta­lač­ní sou­bo­ry pro Linux a Win­dows.

Pokud ještě nejste uži­va­te­li soft­wa­ru HELYX nebo se chce­te o této nové verzi do­zvě­dět více, po­dí­vej­te se na strán­ku pro­duk­tu HELYX, kde se do­zví­te více in­for­ma­cí o soft­wa­ru, nebo kon­tak­tuj­te ENGYS a vy­žá­dej­te si další in­for­ma­ce.Mohlo by vás zajímat: