Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ocenění Clarivate Top 100 Global Innovator 2023 pro Brother

Pátek, 17 Únor 2023 16:56

Tags: Brother | Cla­ri­va­te | Glo­bal In­no­va­tors | Top 100

top-100-home-page-2307Společnost Bro­ther In­dustries (pre­zi­dent: Ichi­ro Sa­sa­ki) ozná­mi­la 17. února, že byla vy­brá­na brit­skou spo­leč­nos­tí Cla­ri­va­te, glo­bál­ní fir­mou po­sky­tu­jí­cí in­for­mač­ní služ­by, do „Cla­ri­va­te Top 100 Glo­bal In­no­va­tors 2023“ jako jedna ze 100 spo­leč­nos­tí umís­tě­ných na vr­cho­lu glo­bál­ní­ho ino­vač­ní­ho eko­sys­té­mu. Toto oce­ně­ní zís­kal Bro­ther již po­šes­té.

Cla­ri­va­te Top 100 Glo­bal In­no­va­tors 2023 je se­znam 100 nej­i­no­va­tiv­něj­ších spo­leč­nos­tí a in­sti­tu­cí na světě, které jsou jed­nou ročně vy­bí­rá­ny na zá­kla­dě pa­ten­to­vých údajů u Cla­ri­va­te. Při vý­bě­ru bylo pro vý­po­čet skóre po­u­ži­to pět fak­to­rů re­gis­tro­va­ných pa­ten­tů: kromě množ­ství také vliv, úspěš­nost, glo­ba­li­za­ce a tech­nic­ká od­liš­nost. Z těch­to fak­to­rů do­sá­hl Bro­ther ob­zvláš­tě vy­so­ké­ho skóre za „úspěš­nost“, což vedlo k to­mu­to oce­ně­ní.
Aby mohl Bro­ther na­bí­zet pro­duk­ty, kte­rých si zá­kaz­ní­ci cení a vy­bí­ra­jí, vě­nu­je vždy plnou po­zor­nost ná­zo­rům zá­kaz­ní­ků a vě­nu­je se vy­tvá­ře­ní hod­not. Kromě toho se Bro­ther pro cíl „vy­tvá­řet nové pod­ni­ky, které po­má­ha­jí řešit ma­te­ri­ál­ní pro­blémy“, na­stí­ně­ný také ve střed­ně­do­bé ob­chod­ní stra­te­gii „CS B2024“, snaží ši­ro­ce vy­hle­dá­vat ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti, které umo­ž­ňu­jí pro­duk­ti­vi­tu a kre­a­ti­vi­tu pra­cu­jí­cích lidí a po­má­ha­jí chrá­nit Zemi.


Mohlo by vás zajímat: