Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elysium oznámilo vydání softwaru CADdoctor SX6.1

Středa, 01 Březen 2023 00:38

Tags: CADdoctor | Data | Elysium | FEA | Překlad | Software | SX6.1

CADdoctor-2309CAD­doc­tor byl na­vr­žen tak, aby pod­po­ro­val vy­u­ži­tí 3D dat uži­va­te­lů. CAD­doc­tor pře­sa­hu­je rámec pře­kla­du z CAD do CAD a dis­po­nu­je po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi pro od­ha­lo­vá­ní a od­st­raňování chyb spolu s op­ti­ma­li­za­cí dat pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Na­pří­klad pří­pra­vou dat pro ge­ne­ro­vá­ní sítí FEA. S CAD­doc­to­rem ze­fek­tiv­ní­te a ma­xi­ma­li­zu­je­te vy­u­ži­tí svých 3D dat.

Se soft­warem CAD­doc­tor se zba­ví­te slo­ži­tých in­te­gra­cí, chyb v ča­so­vých ná­kla­dech a zpož­dě­ní pro­jek­tu. CAD­doc­tor zbaví vaše 3D data ne­jis­to­ty.

Klíčová vylepšení nové verze

Změna podpory CAD verzí

Možnosti importu a exportu

Verze přidané do SX6.1

Podporované verze

NX Add-on (Import)

NX 2206 Series

UG10 – NX 2206 Series

Creo Parametric Add-on (Import)

Creo Parametric 9.0

2000i – Creo Parametric 9.0

Parasolid

V34.1

V7 – V34.1

ACIS

R32

R6 – R32

JT

v10.7

Importer v6.4 – v10.7

Exporter v9.0 – v10.7

3DXML (Import)

R2020x, R2021x, R2022x, R2023x

R2010x – R2023x

Windows 11 byly přidány mezi podporované operační systémy.

Více informací o softwaru CADdoctor najdete na www.elysium-global.com.Mohlo by vás zajímat: