Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IMS Software spolupracuje s In-House

Pátek, 10 Březen 2023 00:00

Tags: CNC | G-kód | IMS Software | IMSce | In-House Solutions | Mastercam | Obrábění

IMS-image-2310Spo­leč­nos­ti In-House So­lu­ti­ons a IMS Soft­ware na­vá­za­ly part­ner­ství, jehož cílem je při­nést na ka­nad­ský vý­rob­ní trh IMSce pro Mas­ter­cam. Soft­wa­ro­vé ře­še­ní roz­ši­řu­je si­mu­la­ci stro­je Mas­ter­cam o ana­lý­zu a ve­ri­fi­ka­ci G-kódu pro různé ob­rá­bě­cí stro­je a ří­di­cí jed­not­ky. Ře­še­ní umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům Mas­ter­ca­mu si­mu­lo­vat a ově­řo­vat G-kód včet­ně pro­měn­ných ří­di­cí jed­not­ky, pod­pro­gra­mů, vý­ra­zů a kon­zer­vo­va­ných cyklů pro ši­ro­kou škálu ob­rá­bě­cích stro­jů ještě před mon­tá­ží ob­rob­ku na stroj.

O řešeních In-House

In-House So­lu­ti­ons, za­lo­že­ná v roce 1988, po­sky­tu­je vý­rob­ní­mu prů­mys­lu od­bor­ná ře­še­ní v ob­las­ti ob­rá­bě­ní ve formě soft­wa­ru, tech­nic­kých a od­bor­ných slu­žeb a vzdě­lá­va­cích ma­te­ri­á­lů. Jako ka­nad­ský lídr ve vý­rob­ním prů­mys­lu se In-House So­lu­ti­ons staví do čela vý­rob­ních ino­va­cí v ob­las­ti CNC ob­rá­bě­ní.

O IMS Software

IMS Soft­ware, za­lo­že­ná v roce 1989, je uzná­va­ným líd­rem v po­sky­to­vá­ní ře­še­ní a slu­žeb v ob­las­ti ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, ve­ri­fi­ka­ce a si­mu­la­ce NC pro spo­leč­nos­ti, které hle­da­jí kon­ku­renč­ní vý­ho­du ve vý­rob­ním prů­mys­lu. Ře­še­ní IMS se síd­lem v Ha­verhillu, Mas­sa­chu­setts, se pro­dá­va­jí po celém světě a řeší po­tře­by spo­leč­nos­tí všech ve­li­kos­tí, pře­de­vším v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a obran­ném prů­mys­lu, vše­o­bec­né vý­ro­bě a stro­jí­ren­ství a elek­tro­me­cha­nic­kém prů­mys­lu.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.ims-software.com.Mohlo by vás zajímat: