Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Návrh robustního bezdrátového biotelemetrického systému

Úterý, 14 Březen 2023 15:15

Tags: Biotelemetrie | CAE | ECAD | EMWORKS | HFWorks | Webinar

EMWorks-webinar-160323-2311Webi­nář na toto téma po­řá­dá EMWorks ve čtvr­tek 16. břez­na ve 14 a 19 hodin. Bez­drá­to­vá bi­o­te­le­me­t­rie je rych­le se roz­ví­je­jí­cí ob­last tech­no­lo­gie, která umož­ni­la vývoj růz­ných lé­kař­ských pří­stro­jů, jako jsou im­plan­to­va­tel­né sen­zo­ry, kar­di­os­ti­mu­lá­to­ry a kar­di­o­mo­ni­to­ry. Tato za­ří­ze­ní umožňují zdra­vot­ní­kům na dálku sle­do­vat fy­zi­o­lo­gic­ké pa­ra­me­t­ry pa­ci­en­tů bez nut­nos­ti in­va­ziv­ních zá­kro­ků.

Im­plan­to­va­tel­ná an­té­na je klí­čo­vou sou­čás­tí bez­drá­to­vých bi­o­te­le­me­t­ric­kých za­ří­ze­ní, která umožňují bez­drá­to­vý pře­nos dat z im­plan­tá­tu do ex­ter­ní­ho při­jí­ma­če. Přes­to­že tato tech­no­lo­gie na­bí­zí vý­znam­né vý­ho­dy, při­ná­ší také ně­kte­ré pro­blémy, které je třeba řešit, aby byla za­jiš­tě­na úspěš­ná im­ple­men­ta­ce.

Webi­nář se bude za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s im­plan­ta­bil­ní­mi an­té­na­mi a bude uká­zá­no, jak může při ná­vr­hu spo­leh­li­vé­ho bi­o­te­le­me­t­ric­ké­ho sys­té­mu po­mo­ci po­u­ži­tí 3D vy­so­ko­frekvenč­ní­ho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­va­cí­ho soft­wa­ru HFWorks.

EMWorks-registrace-2311

 


Mohlo by vás zajímat: