Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Realtime Landscaping Architect 2023 pro návrhy zahrad

Pondělí, 20 Březen 2023 16:48

Realtime Landscaping Architect 2023-backyard-patio-design-1-2312Jak nás upo­zor­nil Ing. Libor Štolc z PC Designu, firma Idea Spectrum uvol­ni­la 16. břez­na novou verzi pro­gra­mu Re­al­ti­me Land­s­ca­ping Ar­chi­tect (RLA 2023). Po­mo­cí RLA mohou za­hrad­ní ar­chi­tek­ti za­pů­so­bit na své kli­en­ty de­tail­ní­mi 2D a 3D ná­vrhy kra­ji­ny. Pro­gram slou­ží k na­vr­ho­vá­ní kom­plet­ních te­rén­ních úprav včet­ně dvorů, zahrad, ba­zé­nů, je­zí­rek, teras, plotů a mnoha dal­ších.

Vý­stu­pem jsou pro­fe­si­o­nál­ní plány kra­ji­ny, efek­tiv­ní pre­zen­ta­ce a videa. Ná­stro­je pro na­vr­ho­vá­ní jsou vý­kon­né, ale snad­no po­u­ži­tel­né, k dis­po­zi­ci je 17 000 ob­jek­tů včet­ně 7400 rost­lin.

No­vi­nek ve verzi 2023 je ne­sku­teč­ně mnoho, více o nich si mů­že­te v an­g­lič­ti­ně pře­číst na tomto od­ka­zu. Ak­tu­ál­ně také platí spe­ci­ál­ní na­bíd­ka firmy Idea Spectrum. Pokud vlast­ní­te Re­al­ti­me Land­s­ca­ping Ar­chi­tect 2011–2020, mů­že­te up­gra­do­vat na Re­al­ti­me Land­s­ca­ping Ar­chi­tect 2023 za 299 $. K dis­po­zi­ci je také bez­plat­ná zku­šeb­ní verze.

Před­náš­ky o NBL Land­s­ca­pe De­signe­ru 2023 CZ

Pokud byste chtě­li zís­kat více in­for­ma­cí o nové verzi pro­gra­mu NBL Land­s­ca­pe De­signer 2023 CZ, ne­mě­la by vám unik­nout před­náš­ka Ing. Li­bo­ra Štol­ce, která pro­běh­ne v rámci vý­sta­vy For In­te­ri­or, For Gar­den, De­sign Shaker na vý­sta­viš­ti v Praze – Letňanech ve čtvr­tek 30. 3. od 15:00 do 16:00 v kon­fe­renč­ním sále 2 (vstup­ní hala II) a v pátek 31. břez­na na pódiu De­sign Café v hale 4 (4B11) od 11:00 do 12:00.