Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Znovuobjevení zážitku z veletrhu s prodlouženou realitou

Úterý, 21 Březen 2023 17:21

Tags: CAD Schröer | i4 Solutions | Prodloužená realita | Výstavnictví

CAD Schroer-Messestand-Idee-XR-AR-VR 1-2312Ve­letrhy a akce na­bí­ze­jí fir­mám pří­le­ži­tost se­tkat se s po­ten­ci­ál­ní­mi zá­kaz­ní­ky tváří v tvář a zvi­di­tel­nit se na trhu. Pro do­sa­že­ní to­ho­to cíle je pro kaž­dé­ho vy­sta­vo­va­te­le dů­le­ži­té při­jít s kre­a­tiv­ní­mi ná­pa­dy, které za­jis­tí spous­tu ná­vštěv­ní­ků jeho stán­ku. Přes­to­že vstu­pu­je­me do nové éry di­gi­tál­ních ino­va­cí, ve­letrhy jsou pro firmy stále zá­sad­ní plat­for­mou pro pre­zen­ta­ci je­jich pro­duk­tů, slu­žeb a no­vi­nek na trhu.

Aby byl zá­ži­tek ná­vštěv­ní­ků i na­dá­le pou­ta­vý a do­kon­ce vzru­šu­jí­cí, je dů­le­ži­té, aby vy­sta­vo­va­te­lé našli kre­a­tiv­ní a různé způ­so­by, jak při­lá­kat více lidí. K tomu slou­ží ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie a kon­cep­ty XR, které jsou v sou­čas­né době vel­kým ta­há­kem pro davy. XR je zkrat­ka pro pro­dlou­že­nou re­a­li­tu (eXtended Reality) a jedná se o sou­hrn­né ozna­če­ní pro všech­ny tech­no­lo­gie, které uži­va­te­lům umo­ž­ňu­jí re­a­lis­tič­těj­ší zá­ži­tek z di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu. Tento ter­mín v sobě spo­ju­je jak vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR), tak roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (AR).

XR tech­no­lo­gie in­spi­ru­jí a na­dchnou

Ve­letrhy se stá­va­jí stále kon­ku­renč­něj­ší­mi a pro vy­sta­vo­va­te­le je dů­le­ži­té, aby vy­ční­va­li z davu. Skvě­lým ná­pa­dem pro vý­stav­ní stá­nek je vy­u­ži­tí XR tech­no­lo­gií, které na­bí­ze­jí řadu mož­nos­tí, jak za­ujmout a in­spi­ro­vat ná­vštěv­ní­ky tím, že pre­zen­tu­jí vaše pro­duk­ty velmi ino­va­tiv­ním způ­so­bem. Tyto tech­no­lo­gie zatím nejsou pří­liš roz­ší­ře­né, a proto jsou ide­ál­ní pro vy­tvo­ře­ní tr­va­lé­ho dojmu. Ko­nec­kon­ců ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie vedou k větší po­zor­nos­ti, a tedy i k vět­ší­mu počtu ná­vštěv­ní­ků a po­ten­ci­ál­ních zá­kaz­ní­ků.

Vý­ho­dy XR na vý­stav­ním stán­ku

Po­u­ži­tí XR tech­no­lo­gie na ve­letr­zích a ak­cích při­ná­ší mnoho výhod. Po­mo­cí XR tech­no­lo­gie mohou spo­leč­nos­ti vy­tvo­řit pro své zá­kaz­ní­ky ne­za­po­me­nu­tel­ný zá­ži­tek, který je od­li­ší od kon­ku­ren­ce. VR lze vy­u­žít jako atrak­ci na stán­ku a také k tomu, aby ná­vštěv­ní­ci zís­ka­li fas­ci­nu­jí­cí zá­ži­tek z pro­duk­tu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. AR zase umo­ž­ňu­je di­gi­tál­ní pre­zen­ta­ci vý­rob­ků na stán­ku, jako by tam byly fy­zic­ky, což je velmi uži­teč­né pro velké vý­rob­ky, které by jinak bylo ne­prak­tic­ké a ná­klad­né na vý­sta­vu vozit. AR může do­kon­ce umož­nit ná­vštěv­ní­kům di­gi­tál­ně pro­chá­zet a na­hlí­žet dovnitř vý­rob­ků. Mo­der­ní tech­no­lo­gie XR zkrát­ka umo­ž­ňu­jí po­no­ře­ní do vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí a vy­tvá­ře­jí tak u ná­vštěv­ní­ků ve­letr­hu tr­va­lý dojem.

Tým i4 So­lu­ti­ons z CAD Schroeru po­má­há s kon­cepč­ním ná­vrhem a re­a­li­za­cí

Chce­te-li zjis­tit, které tech­no­lo­gie XR nej­lé­pe vy­ho­vu­jí vaší spo­leč­nos­ti, kon­tak­tuj­te tým i4 So­lu­ti­ons z CAD Schroeru, který s vámi vy­tvo­ří XR kon­cept pro vaši vý­stav­ní ex­po­zi­ci a dodá všech­ny po­třeb­né tech­no­lo­gie. Mohou také po­mo­ci se ško­le­ním za­měst­nan­ců o po­u­ží­vá­ní za­ří­ze­ní a XR apli­ka­cí. Při po­hle­du do vzdá­le­něj­ší bu­douc­nos­ti se XR jistě stane ne­díl­nou sou­čás­tí na­šich ži­vo­tů, a to nejen na vý­stav­ním stán­ku.

Další nápady, jak využít technologie XR na stánku >>

 


Mohlo by vás zajímat: