Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologie PMSM s vnějším rotorem pro výrobu energie a trvanlivost

Pondělí, 27 Březen 2023 21:37

Tags: CAE | ECAD | PMSM | Technologie | Vnější rotor | Výroba energie | Webináře

EMWorks webinare PMSM--2313Webi­náře EMWorks ve čtvr­tek 30. břez­na v 15 a ve 20 hodin se za­mě­ří na návrh PMSM s vněj­ším ro­to­rem a pro­nik­ne do jeho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho cho­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní EM­Works­2D. Dojde také na ana­lý­zu ge­ne­ro­vá­ní krou­tí­cí­ho mo­men­tu stu­di­em vlivu změny pólo­vé­ho ob­lou­ku mag­ne­tu na pro­voz stro­je, aby byl za­jiš­těn op­ti­mál­ní výkon a spo­leh­li­vost.

Ce­lo­svě­to­vá snaha o zvý­še­ní ener­ge­tic­ké účin­nos­ti a udr­ži­tel­nos­ti vedla k ši­ro­ké­mu roz­ší­ře­ní syn­chron­ních mo­to­rů s vněj­ším ro­to­rem a per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty (PMSM) v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Tyto mo­to­ry se staly pre­fe­ro­va­nou tech­no­lo­gií díky své vy­so­ké účin­nos­ti, níz­kým ná­ro­kům na údrž­bu a kom­pakt­ním roz­mě­rům. Kon­struk­ce mo­to­rů PMSM s vněj­ším ro­to­rem umožňuje do­sáh­nout vyšší hus­to­ty vý­ko­nu, což je činí ide­ál­ní­mi pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí vy­so­ký výkon, jako je ro­bo­ti­ka, ob­rá­bě­cí stro­je a elek­tric­ká vo­zi­dla. Jsou vy­ni­ka­jí­cí vol­bou pro apli­ka­ce s vě­tr­ný­mi tur­bí­na­mi, kde je pro vý­ro­bu elektři­ny vy­ža­do­vá­na je­jich vy­so­ká účin­nost a nízký to­či­vý mo­ment.

EMWorks webinare-registrace-2313


Mohlo by vás zajímat: