Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk uvádí produkty řady 2024

Čtvrtek, 30 Březen 2023 15:30

Tags: AutoCAD | Autodesk | BIM | CAD | CAM | Inventor | Navisworks | řada 2024

AutoCAD 2024-2313Od 28. břez­na 2023 se za­ča­la ob­je­vo­vat ozná­me­ní o no­vých ver­zích pro­duk­tů Au­to­de­s­ku řady 2024. Kon­krét­ně tedy jde o Au­to­CAD 2024, Au­to­CAD LT 2024, Au­to­CAD LT for Mac 2024, Au­to­CAD Ras­ter De­sign 2024 a Au­to­CAD Plant 3D 2024. O den poz­dě­ji při­by­ly pro­duk­ty In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal 2024, In­ven­tor Na­st­ran 2024, Vault Pro­fes­si­o­nal 2024, Vault Wor­k­group 2024 pro stro­jí­ren­ství a Na­visworks 2024 pro sta­veb­nic­tví.

Ve středu 29. března byly ohlášeny i nové verze softwarů 3ds Max 2024, Maya 2024 a Mo­ti­onbu­il­der 2024 z ob­las­ti vi­zu­a­li­za­ce a mut­li­mé­dia.

Další pro­duk­ty řady 2024 při­bu­dou za­čát­kem dubna, květ­na a červ­na. Pře­hled­nou ta­bul­ku s ter­mí­ny do­stup­nos­ti na­jde­te na­pří­klad na webu Ar­kan­ce Sys­tems i s od­ka­zy na po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o jed­not­li­vých apli­ka­cích pro­duk­to­vých řad CAD, CAM, CAE, BIM, CDE, GIS, PDM a mul­ti­me­di­ál­ních apli­ka­cí.Mohlo by vás zajímat: