Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inovace a zvyšování kvality se SOLIDWORKS Simulation

Čtvrtek, 06 Duben 2023 16:37

Tags: CAD | Dassault Systemès | e-book | High Tech | Simulace | Software | So­lid­Works

SOLIDWORKS-Simulation-for-HighTech-ebook-2314Dassault Systèmes So­lid­Works na­bí­zí zá­jem­cům ke sta­že­ní e-book Si­mu­la­ting for In­no­va­tion in High Tech, který jim při­blí­ží, jak vývoj na zá­kla­dě si­mu­la­cí po­mů­že být o krok před kon­ku­ren­cí. Trh s high-tech vý­rob­ky se ne­u­stá­le dra­ma­tic­ky vy­ví­jí a mění. Stále širší seg­men­ta­ce trhu, větší slo­ži­tost vý­rob­ků, prud­ký růst po­ptáv­ky po vý­rob­cích na míru a ros­tou­cí glo­bál­ní kon­ku­ren­ce – to vše klade zvý­še­né ná­ro­ky na vý­rob­ce.

Ti tak musí rych­le­ji než kdy dříve vy­ví­jet a uvá­dět na trh další ino­va­tiv­ní vý­rob­ky a po­tře­bu­jí k tomu správ­né ná­stro­je.

Tento e-book ukáže, jak návrh za­lo­že­ný na si­mu­la­cích může po­mo­ci k:

  • mi­ni­ma­li­za­ci tvor­by pro­to­ty­pů a tedy nižším ná­kla­dům,
  • mi­ni­ma­li­za­ci rizik ve vý­ro­bě a po­ten­ci­ál­ních se­lhá­ní za chodu a pro­blé­mů s re­kla­ma­ce­mi,
  • po­sí­le­ní ino­va­cí a zlep­še­ní kva­li­ty,
  • op­ti­ma­li­za­ci vý­kon­nos­ti při na­vr­ho­vá­ní,
  • rych­lej­šímu uve­de­ní vý­rob­ku na trh.

Stahnete si e-book


Mohlo by vás zajímat: