Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na 2. ročník konference NEXT 3D

Středa, 12 Duben 2023 22:40

NEXT-3D-2315Kdo zná sku­teč­né mož­nos­ti 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní lépe než ti, kdo mo­der­ní tech­no­lo­gie na­pl­no vy­u­ží­va­jí v prů­mys­lu a ve vý­ro­bě, vý­zku­mu i vý­vo­ji? Pojď­me se po­dí­vat na je­jich zku­še­nos­ti. Po loňském velmi klad­ném ohla­su chys­tá 3Dwi­ser 2. roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce NEXT 3D. Se­tká­ní s mnoha za­jí­ma­vý­mi hosty na pódiu i v pu­b­li­ku pro­běh­ne 8. červ­na 2023 ve Fab­ri­ka Ho­te­lu v Hum­pol­ci.

Před­nost do­sta­ne vzá­jem­ná vý­mě­na zku­še­nos­tí. Ani letos tak ne­če­kej­te ko­merč­ní před­náš­ky – spíše po­hled pod po­klič­ku prak­tic­ké­ho vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií, na pří­le­ži­tos­ti i li­mi­ty je­jich na­sa­ze­ní. Jak jde díky adi­tiv­ní vý­ro­bě rych­le­ji a lev­ně­ji při­ná­šet na trh lépe při­způ­so­be­né vý­rob­ky, uká­žou řeč­ní­ci přímo z čes­kých firem. A ne­zů­sta­ne jen u prů­mys­lu…

NEXT 3D opět na­bíd­ne pro­stor nejen pro in­spi­ra­ci, ale i ke zrodu dů­le­ži­tých part­ner­ství. Kromě 3D tisku – od stol­ní­ho až po prů­mys­lo­vý a pro­dukč­ní – se vě­nu­je také stále do­stup­něj­ší­mu, přes­né­mu 3D ske­no­vá­ní. Sou­čás­tí ce­lo­den­ní­ho pro­gra­mu bude mj. mož­nost vy­hrát prak­tic­ké pří­ruč­ní 3D ske­ne­ry.

Více informací najdete ZDE.