Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přírodní zvuky - v čele s původními dřevinami

Neděle, 16 Duben 2023 21:42

Tags: Bob­CAM | DataCAD Software | HANIKA | Kytary | Rhi­no­ce­ros

Hanika Logo-2315Rhi­no­ce­ros a Bob­CAM for Rhino po­má­ha­jí s vý­ro­bou in­di­vi­du­ál­ních ko­by­lek pro kon­cert­ní ky­ta­ry z pů­vod­ních dře­vin. Při vý­ro­bě kytar se po­u­ží­vá celá řada růz­ných dře­vin. Které dřevo se po­u­ží­vá, zá­vi­sí na části ky­ta­ry, která se vy­rá­bí. Zadní deska, vrch­ní deska, luby, krk nebo re­zo­nanč­ní deska mají různé po­ža­dav­ky. Dlou­hou dobu byly ob­lí­be­nou vol­bou eben, in­dic­ký pa­li­san­dr, ma­ha­gon a bu­bin­ga.

Od roku 2017 je však dovoz tro­pic­kých dře­vin přís­ně re­gu­lo­ván, což před­sta­vu­je pro hu­deb­ní prů­mysl novou výzvu.

Ino­va­tiv­ní ře­še­ní u kytar HA­NI­KA v Baier­sdor­fu

Franc­ký vý­rob­ce kytar Ha­ni­ka vy­vi­nul ino­va­tiv­ní pro­ces, který umožňuje po­u­ží­vat při vý­ro­bě kytar pů­vod­ní dřevo. V Ha­ni­ce je ře­me­sl­né zpra­co­vá­ní po­va­žo­vá­no za pre­ciz­nost šitou na míru a zvuk za umění. Proto ky­ta­ry ze slav­ných dílen v Baier­sdor­fu sym­bo­li­zu­jí kva­li­tu a tra­di­ci ře­me­sl­né­ho zpra­co­vá­ní. Ve spo­je­ní s ino­va­ce­mi, které ur­ču­jí tren­dy, tvoří zá­klad úspě­chu spo­leč­nos­ti již od roku 1953.

Milling of a guitar neck-2315

Vzhle­dem k ros­tou­cí­mu vý­zna­mu udr­ži­tel­nos­ti jsou za­po­tře­bí nové in­di­vi­du­ál­ní ko­byl­ky z pů­vod­ní­ho dřeva. Vzhle­dem k malým sé­ri­ím se všech­ny ko­byl­ky musí vy­rá­bět ve vlast­ní režii. To nelze eko­no­mic­ky pro­vést tra­dič­ní ruční prací, pro­to­že je za­po­tře­bí mnoho růz­ných druhů s růz­ný­mi vzory vr­tá­ní. Zde lze efek­tiv­ně vy­u­žít Rhi­no­ce­ros a Bob­CAM.

Pre-milling with 3-axis-CNC-2315

Ha­ni­ka Gi­tarrenbau již mnoho let po­u­ží­vá ně­ko­lik CNC fré­zek v ob­las­tech, kde je ne­zbyt­ná tech­nic­ká přes­nost a re­pro­du­ko­va­tel­nost. Rhi­no­ce­ros a Bob­CAM byly za­čle­ně­ny od sa­mé­ho po­čát­ku. Po­má­ha­jí při vy­tvá­ře­ní všech po­třeb­ných vý­kre­sů i při tvor­bě pro­gra­mů pro ša­b­lo­ny, ky­ta­ro­vé krky, fré­zo­vá­ní zadní a horní desky ky­ta­ry a mnoho dal­ší­ho. Mo­de­ly pro 3D tisk jsou rov­něž vy­ví­je­ny po­mo­cí pro­gra­mů Rhi­no­ce­ros a Bob­CAM.

Celý ne­krá­ce­ný text v an­g­lič­ti­ně na­jde­te zde.Mohlo by vás zajímat: