Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seminář Údržba a energetika v Dukovanech

Středa, 26 Duben 2023 22:58

Tags: ČSPÚ | Dukovany | Energetika | Semináře | Údržba

CSPU-DJI 2-2317Česká spo­leč­nost pro údrž­bu (ČSPÚ) ve spo­lu­prá­ci s ČEZ zve zá­jem­ce na se­mi­nář do ja­der­né elek­trár­ny Du­ko­va­ny v ter­mí­nu 22. červ­na 2023. Mot­tem této akce je „Vý­ro­ba i spo­tře­ba ener­gie je ne­od­dě­li­tel­ně spo­je­na s údrž­bou“. ČSPÚ tak po­kra­ču­je v tra­di­ci let­ních se­mi­ná­řů ve spo­lu­prá­ci s lídry v ob­las­ti údrž­by.

Během se­mi­ná­ře se s účast­ní­ky po­dě­lí o prak­tic­ké zku­še­nos­ti a za­jí­ma­vos­ti z ja­der­né ener­ge­ti­ky. Místa se plní, při­hlas­te se včas, ka­pa­ci­ta je ome­ze­na na 60 míst.

Se­mi­nář je určen nejen pro všech­ny ab­sol­ven­ty kurzů Ma­na­žer údrž­by, Tech­nik údrž­by a Mistr údrž­by, ale i pro celou od­bor­nou ve­řej­nost ze všech pod­ni­ko­vých útva­rů jako je vý­ro­ba, lo­gis­ti­ka, ener­ge­ti­ka, sprá­va budov a in­frastruk­tu­ry, údrž­by a pra­cov­ní­ky dal­ších útva­rů.

Tento typ se­mi­ná­ře je po­řá­dán tra­dič­ně s líd­rem v ob­las­ti údrž­by a ten­to­krát je to lídr v ob­las­ti ener­ge­ti­ky a bude ori­en­to­ván na pro­po­je­ní ener­ge­ti­ky a je­jích po­ža­dav­ků s údrž­bou.

Dal­ším po­slá­ním to­ho­to se­mi­ná­ře je umož­nit se­tká­ní ma­na­že­rů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků z ob­las­ti údrž­by, sprá­vy budov, ener­ge­ti­ky a vý­ro­by s cílem vý­mě­ny zku­še­nos­tí a zís­ká­ní dal­ších po­znat­ků.

Se­mi­nář je spo­je­ný s pro­hlíd­kou vy­bra­ných pro­stor ja­der­né elek­trár­ny.

Při­hláš­ka je do­stup­ná na in­ter­ne­to­vých strán­kách ČSPÚ udrzba-cspu.cz.

Účast­nic­ký po­pla­tek za se­mi­nář včet­ně ob­čer­stve­ní a oběda činí pro členy ČSPÚ 3146 Kč s DPH, pro nečle­ny ČSPÚ 3872 Kč s DPH.

Další informace ZDE.

 


Mohlo by vás zajímat: