Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové simulační nástroje pro uživatele SOLIDWORKS

Úterý, 09 Květen 2023 01:50

Tags: 3DEXPERIENCE Works | Analýzy | Cloudové nástroje | Simulace | SolidWorks

Solidworks 3DEXperience-2319Pře­ko­nej­te kom­plex­ní si­mu­lač­ní výzvy při­po­je­ním soft­wa­ru So­lid­works ke clou­do­vým ná­stro­jům 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works pro ana­lý­zy. Po­dí­vej­te se na videa a se­znam­te se s tím, jak špič­ko­vé si­mu­lač­ní ná­stro­je mohou po­mo­ci op­ti­ma­li­zo­vat kva­li­tu, spo­leh­li­vost a výkon vý­rob­ku. Uži­va­te­lé So­lid­works mají nyní pří­stup k novým vý­kon­ným si­mu­lač­ním funk­cím pro ana­lý­zy elek­tro­mag­ne­tis­mu, dy­na­mi­ky te­ku­tin a vstři­ko­vá­ní plas­tů s clou­do­vou plat­for­mou 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works.

  • Role Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer umo­ž­ňu­je kon­struk­té­rům a elek­tro­in­že­ný­rům pro­vá­dět si­mu­la­ce elek­tro­mag­ne­tis­mu od níz­kých po vy­so­ké frek­ven­ce (sta­tic­ké i op­tic­ké), včet­ně op­ti­ma­li­za­ce antén, mi­k­ro­vln­ných sou­čás­tek a elek­tro­me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní.
  • Role Fluid Dy­na­mics En­gi­neer po­sky­tu­je ana­lý­zy prů­to­ku te­ku­tin a te­pel­né­ho pů­so­be­ní, které po­mo­hou vy­hod­no­tit al­ter­na­ti­vy ná­vr­hu a urych­lit ino­va­ci vý­rob­ků. Mů­že­te snad­no před­po­vě­dět ustá­le­né a pře­cho­do­vé prou­dě­ní a také te­pel­né cho­vá­ní va­šich vý­rob­ků, což vede k lep­ším ná­vrhům.
  • Role Plas­tic In­jecti­on En­gi­neer umo­ž­ňu­je ově­řit návrh plas­to­vých dílů a forem si­mu­la­cí pl­ně­ní, do­tla­ku, de­for­ma­cí a chla­ze­ní formy po­mo­cí in­tu­i­tiv­ní­ho soft­wa­ro­vé­ho asi­s­ten­ta. Si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie umo­ž­ňu­je před­ví­dat běžné vady vý­lis­ků včet­ně stu­de­ných spojů, pro­pad­lin, uzá­vě­rů a ne­ú­pl­né­ho vy­pl­ně­ní (ne­do­lis­ky).

Chce­te-li zjis­tit, jak si po­kro­či­lé si­mu­la­ce ve 3DEx­pe­ri­en­ce Works po­ra­dí s bez­poč­tem kon­struk­č­ních výzev již v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho pro­ce­su, pusť­te si videa.Mohlo by vás zajímat: