Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Multifyzikální simulační nástroje k návrhu elektrokola

Pátek, 19 Květen 2023 15:03

Tags: 3D­EXPERIENCE Works | Elektrokolo | Si­mu­lati­on | SolidWorks

Solidworks elektrokolo1-2320Při na­vr­ho­vá­ní sou­čas­ných slo­ži­tých vý­rob­ků je čím dál dů­le­ži­těj­ší zo­hledňovat fy­zi­kál­ní vlast­nos­ti v ná­vr­hu. Kon­struk­té­ři po­tře­bu­jí mít lepší pře­hled, aby se mohli při tvor­bě ná­vr­hu s jis­to­tou správ­ně roz­hod­nout. To zna­me­ná lepší po­vě­do­mí o vý­ko­nu pro­duk­tu, aby bylo možné brát v potaz více kri­té­rií ná­vr­hu a zá­ro­veň i ter­mí­ny, ná­kla­dy na práci a po­ža­dav­ky na kva­li­tu.

Pro­poj­te své pro­jek­ty ze So­lid­works s clou­do­vým ře­še­ním 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works Si­mu­lati­on a vy­u­žij­te mož­nos­ti mul­ti­fy­zi­kál­ních si­mu­la­cí s tech­no­lo­gií Si­mu­lia, za­hr­nu­jí­cí také ná­stro­je Aba­qus, fe-Safe a CST Stu­dio Suite. Díky soft­wa­ru 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works Si­mu­lati­on zís­ká­te fle­xi­bi­li­tu při vý­bě­ru si­mu­lač­ních funk­cí, které nej­lé­pe vy­ho­vu­jí vašim po­tře­bám, kdy­ko­li je po­tře­bu­je­te.

Solidworks elektrokolo2-2320

Po­dí­vej­te se na video a zjis­tí­te, jak návrh za­lo­že­ný na mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ci, včet­ně struk­tu­rál­ní ana­lý­zy, ana­lý­zy odol­nos­ti, te­pel­né ana­lý­zy a elek­tro­mag­ne­tic­ké ana­lý­zy, při­spěl k vý­ro­bě lep­ší­ho elek­tro­ko­la a jak vám může po­mo­ci vy­tvá­řet vy­so­ce kva­lit­ní pro­duk­ty s vy­u­ži­tím jed­not­né tech­no­lo­gic­ké plat­for­my.Mohlo by vás zajímat: