Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens lídrem ve výrobních informačních systémech pro rok 2023

Čtvrtek, 01 Červen 2023 14:39

siemens-idc-mes-marketscape-2023-2322Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 1. červ­na, že byl jme­no­ván líd­rem v pěti zprá­vách IDC Mar­ket­S­ca­pe za­mě­ře­ných na soft­ware MES (Ma­nu­factu­ring Execu­ti­on Sys­tems), s ním spo­je­ný­mi trhy a při­je­tím soft­wa­rů v prů­mys­lu. IDC Mar­ket­S­ca­pe hod­no­tí po­sky­to­va­te­le MES soft­wa­ru v celkem pěti zprávách.

Jsou jimi Ce­lo­svě­to­vé vý­rob­ní in­for­mač­ní sys­témy v ob­las­ti high-tech a elek­tro­ni­ky, Ce­lo­svě­to­vé sys­témy pro vý­ro­bu ve stro­jí­ren­ství, Ce­lo­svě­to­vé sys­témy pro re­a­li­za­ci dis­krét­ní vý­ro­by, Ce­lo­svě­to­vé sys­témy pro re­a­li­za­ci pro­ces­ní vý­ro­by a Vý­rob­ní sys­témy v Asii a Ti­cho­mo­ří. Si­e­mens je je­di­ným vý­rob­cem, který byl jme­no­ván líd­rem ve všech pěti zprá­vách.

To na­va­zu­je na ne­dáv­nou zprá­vu, že Sie­mens byl již po­šes­té v řadě za­řa­zen do kvad­ran­tu lídrů v ma­gic­kém kvad­ran­tu Gart­ner pro sys­témy pro ří­ze­ní vý­ro­by (MES).

Soft­ware Op­cen­ter Execu­ti­on po­má­há zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat vý­rob­ní ope­ra­ce a přes­ně zob­ra­zu­je kon­strukč­ní, tech­nic­ké a pro­ces­ní údaje při vý­ro­bě pro­duk­tů. Tento soft­ware po­má­há zá­kaz­ní­kům vy­u­ží­vat kom­plex­ní di­gi­tál­ní dvoj­če a urych­lit vý­ro­bu di­gi­tál­ním pro­po­je­ním pod­ni­ko­vých sys­té­mů s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi vý­rob­ní­mi za­ří­ze­ní­mi. Op­cen­ter je sou­čás­tí port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor a klí­čo­vým pi­lí­řem ne­dáv­no ozná­me­né­ho ře­še­ní In­dustrial Ope­rati­ons X pro au­to­ma­ti­za­ci a pro­voz prů­mys­lo­vé vý­ro­by.