Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová biokompatibilní pryskyřice pro 3D tisk

Úterý, 06 Červen 2023 16:36

Tags: 3D tisk | Bio-Med Clear | Lékařství | Liqcreate | Materiály | Pryskyřice

Bio-Med-Clear 1-2323Liq­cre­a­te, ni­zo­zem­ský ne­zá­vis­lý vý­rob­ce prys­ky­řic pro 3D tisk, uved­la na trh nej­no­věj­ší pří­růs­tek do svého již tak roz­sáh­lé­ho port­fo­lia prys­ky­řic pro 3D tisk – Liq­cre­a­te Bio­‑Med Clear. Bio­‑Med Clear je bi­o­kom­pa­ti­bil­ní 3D tis­ko­vá prys­ky­ři­ce, ide­ál­ní pro apli­ka­ce, které vy­ža­du­jí ne­cyto­to­xic­ké, ne­sen­zi­bi­li­zu­jí­cí a ne­dráž­di­vé vlast­nos­ti.

Tuto tuhou prů­hled­nou fo­to­po­ly­mer­ní prys­ky­ři­ci lze zpra­co­vá­vat na vět­ši­ně 3D tis­ká­ren na bázi prys­ky­ři­ce. Bio­‑Med Clear je kom­pa­ti­bil­ní s di­gi­tál­ním zpra­co­vá­ním svět­la (DLP), dis­ple­ji z te­ku­tých krys­ta­lů (LCD) a 3D tis­ko­vý­mi sys­té­my na bázi la­se­ru pra­cu­jí­cí­mi v roz­sa­hu 385–420 nm. S touto bi­o­kom­pa­ti­bil­ní prys­ky­ři­cí jsou kom­pa­ti­bil­ní pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ny, jako jsou Asiga a atum3D, i zá­klad­ní mo­de­ly, jako jsou Phro­zen, Ele­goo, Cre­a­li­ty a Any­cu­bic. Pa­ra­me­t­ry 3D tisku na­lez­ne­te na webu Liqcre­a­te.

3D tiš­tě­né díly z Liq­cre­a­te Bio­‑Med Clea­ru pro­chá­ze­jí ná­sle­du­jí­cí­mi testy bio­kom­pa­ti­bi­li­ty:

  • Cyto­to­xi­ci­ta ISO 10993-5: 2009
  • Sen­zi­bi­li­za­ce ISO 10993-10: 2021
  • Dráž­di­vost ISO 10993-23: 2021

Stej­ně jako u všech bio­kom­pa­ti­bil­ních ma­te­ri­á­lů je dů­le­ži­té do­dr­žo­vat po­ky­ny spo­leč­nos­ti Liqcre­a­te pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Tyto po­ky­ny na­lez­ne­te na webu Liq­cre­a­te.

Arm-brace-3D-printed-using-Liqcreate-Bio-Med-Clear-2323

Navíc lze 3D vy­tiš­tě­né díly z Bio­‑Med Clea­ru dez­in­fi­ko­vat běžně po­u­ží­va­ný­mi dez­in­fekč­ní­mi pro­střed­ky a ste­ri­li­zo­vat parní ste­ri­li­za­cí v au­to­klá­vu. Stan­dard­ní pro­gra­my parní ste­ri­li­za­ce byly pro tuto bio­kom­pa­ti­bil­ní prys­ky­ři­ci ově­ře­ny při tep­lo­tě 121 °C a při tep­lo­tě 134 °C. Bio­‑Med Clear se rov­něž může pochlu­bit vy­so­kou přes­nos­tí a so­lid­ní roz­mě­ro­vou sta­bi­li­tou.

Medical-model-3D-printed-with-Liqcreate-Bio-Med-Clear-resin-2323

Více in­for­ma­cí a mož­nost ob­jed­ná­ní prys­ky­ři­ce na­jde­te ZDE.
Jeden ki­lo­gram prys­ky­ři­ce je ak­tu­ál­ně za 90,90 € bez DPH.Mohlo by vás zajímat: