Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lasery a 3D tiskárny TRUMPF pro udržitelnější letecký průmysl

Pátek, 16 Červen 2023 11:11

Tags: 3D tiskárny | Lasery | Letectví | Paris Air Show | Trumpf

TRUMPF workers with lightweight part-2324Spo­leč­nost Trum­pf, která se za­bý­vá špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, po­má­há le­tec­ké­mu prů­mys­lu še­t­řit kli­ma­tic­ké plyny. Díky 3D tis­kár­nám a la­se­rům od Trum­p­fu mohou le­tec­ké spo­leč­nos­ti ušet­řit mnoho hmot­nos­ti při vý­ro­bě le­ta­del a vy­rá­bět účin­něj­ší mo­to­ry. La­se­ro­vá tech­no­lo­gie a 3D tisk jsou klí­čo­vé tech­no­lo­gie pro vý­ro­bu udr­ži­tel­ných le­ta­del. Díky tech­no­lo­giím a know­‑how od Trum­p­fu bude le­tec­ký prů­my­sl scho­pen v blíz­ké bu­douc­nos­ti do­stat do vzdu­chu le­ta­dla a ae­ro­ta­xi s elek­tric­kým po­ho­nem.

Le­tec­ký prů­my­sl může Trum­pf pod­po­řit svými dlou­ho­le­tý­mi zku­še­nost­mi s vý­ro­bou ba­te­rií a e­‑mo­bi­li­tou v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Tato high­‑tech spo­leč­nost před­sta­vu­je své vý­rob­ní tech­no­lo­gie pro le­tec­ký prů­my­sl na před­ním ve­letr­hu Paris Air Show.

Laserová technologie umožňuje létání bez emisí

Téměř všich­ni vý­rob­ci a do­da­va­te­lé le­ta­del pra­cu­jí na le­ta­dlech še­tr­ných ke kli­ma­tu. Mnozí z nich již re­a­li­zu­jí kon­krét­ní kon­cep­ty elek­tri­fi­ka­ce le­tec­kých mo­to­rů. Pro le­tec­tví musí vý­rob­ci vy­vi­nout ob­zvláš­tě lehké, bez­peč­né a spo­leh­li­vé ba­te­rie a elek­tro­mo­to­ry. Zku­še­nos­ti Trum­p­fu s vý­ro­bou elek­tric­kých po­ho­nů a ba­te­rií v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu lze pře­nést do mnoha ob­las­tí le­tec­tví. S jeho vý­rob­ní tech­no­lo­gií může vý­znam­ně při­spět k de­kar­bo­ni­za­ci le­tec­tví.

Výrobní technologie TRUMPF zajišťuje vyšší efektivitu

Trum­pf spo­lu­pra­cu­je s mnoha OEM vý­rob­ci a do­da­va­te­li v le­tec­kém prů­mys­lu. K vý­ro­bě ob­zvláš­tě účin­ných raket a po­hon­ných jed­no­tek vy­u­ží­va­jí tyto spo­leč­nos­ti la­se­ry Trum­pf k ře­zá­ní a sva­řo­vá­ní ko­vo­vých sli­tin. K vý­ro­bě leh­čích a účin­něj­ších po­ho­nů vy­u­ží­vá le­tec­ký prů­my­sl 3D tis­kár­ny Trum­pf. Vý­rob­ci je po­u­ží­va­jí k vý­ro­bě leh­kých try­sek, které jsou navíc ob­zvláš­tě op­ti­ma­li­zo­va­né z hle­dis­ka účin­nos­ti.

Oprava laserovým navařováním místo koupě nového

Tech­no­lo­gie Trum­pf je vý­hod­ná i pro le­tec­ký prů­my­sl, pokud jde o údrž­bu. Na­pří­klad místo ná­ku­pu no­vých po­ško­ze­ných lo­pa­tek mo­to­rů je le­tec­ké spo­leč­nos­ti opra­vu­jí po­mo­cí la­se­ro­vé­ho na­va­řo­vá­ní (LMD). Laser vy­tvo­ří na po­vrchu lo­pat­ky mo­to­ru roz­ta­ve­nou louži a přes­ně roz­ta­ví ko­vo­vý prá­šek, který je sou­čas­ně při­vá­děn podle po­ža­do­va­né­ho tvaru. Opra­vou ná­klad­ných sou­čás­tí může le­tec­ký prů­my­sl ušet­řit až 80 % ná­kla­dů ve srov­ná­ní s ná­ku­pem no­vých.Mohlo by vás zajímat: