Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ryoyu představuje scFLOW pro analýzu aerodynamiky letadel

Pondělí, 19 Červen 2023 22:56

Tags: Aerodynamika | Analýzy | CFD | Hexagon MI | Letectví | Ryoyu Systems | scFLOW

surface-pressure-contours-2023-2325Japonská Ryoyu Sys­tems před­sta­vi­la sc­FLOW, jeden ze soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro vý­po­čet­ní dy­na­mi­ku te­ku­tin Cradle CFD od di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce, pro účely vy­hod­no­co­vá­ní a zkou­má­ní jeho vý­kon­nos­ti při ana­lý­ze ae­ro­dy­na­mi­ky le­ta­del. sc­FLOW do­ká­že přes­ně re­pre­zen­to­vat slo­ži­té ge­o­me­t­rie po­mo­cí ne­struk­tu­ro­va­ných sítí a efek­tiv­ně řešit různé pro­blémy tý­ka­jí­cí se ae­ro­dy­na­mi­ky.

A to jak v le­tec­tví a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, tak nad­zvu­ko­vé­ho prou­dě­ní, vý­ko­nu ro­tu­jí­cích za­ří­ze­ní, jako jsou ven­ti­lá­to­ry a čer­pa­dla, te­pel­né­ho ná­vr­hu elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní, ví­ce­fá­zo­vé­ho prou­dě­ní, ka­vi­ta­ce lod­ních šrou­bů atd.

Ve stro­jí­ren­ském prů­mys­lu, kde tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce pro­bí­ha­jí rych­lým tem­pem, po­va­žu­je Ryoyu Sys­tems ana­lý­zu a kon­strukč­ní in­že­nýr­ství za klí­čo­vou práci, která přímo sou­vi­sí s „vý­ro­bou“ a má vý­znam­ný vliv na kon­ku­ren­ce­schop­nost vý­rob­ků. Z to­ho­to po­hle­du spo­leč­nost dlou­ho­do­bě pro­vá­dí služ­by v ob­las­ti ře­še­ní ana­lýz, jako jsou ana­lý­zy za­mě­ře­né na ae­ro­dy­na­mi­ku/kon­struk­ci le­ta­del, kos­mic­kých lodí, mo­to­rů a me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní a ana­lý­zy ná­ra­zů/otře­sů au­to­mo­bi­lů, jakož i služ­by v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní na bázi CAD a vývoj sys­té­mů pro efek­ti­vi­tu ná­vr­hu.

Ryoyu Sys­tems před­sta­vi­la sc­FLOW pro tuto hod­no­tí­cí stu­dii na zá­kla­dě pro­ká­za­né nad­řa­ze­nos­ti to­ho­to pro­duk­tu, kte­rou si uvě­do­mi­la díky více než 30 letům ne­pře­tr­ži­té­ho po­u­ží­vá­ní si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru od MSC Soft­wa­ru, člena sku­pi­ny He­xa­gon.

Ryoyu Sys­tems již ně­ja­kou dobu pro­vá­dí ae­ro­dy­na­mic­kou ana­lý­zu prou­do­vé­ho pole kolem le­ta­dla, a to jak čás­teč­ně, tak i zcela, po­mo­cí soft­wa­ru pro vše­o­bec­né po­u­ži­tí. V po­sled­ních le­tech se spo­leč­nost za­mě­ři­la na pro­vá­dě­ní ae­ro­dy­na­mic­ké ana­lý­zy přes­ně­ji než po­mo­cí běž­né­ho soft­wa­ru pro stále slo­ži­těj­ší ge­o­me­t­rie draků le­ta­del, aby ome­zi­la ná­klad­né a ča­so­vě ná­roč­né tes­to­vá­ní. Za tímto úče­lem Ryoyu Sys­tems před­sta­vi­la soft­ware sc­FLOW a vy­hod­no­ti­la jeho vý­kon­nost a efek­ti­vi­tu.

He­xa­gon po­sky­tu­je také mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní si­mu­lač­ní ře­še­ní. Na­pří­klad v pří­pa­dě le­ta­del ob­vykle ne­do­chá­zí k vel­kým struk­tu­rál­ním de­for­ma­cím, nicmé­ně v zá­vis­los­ti na pod­mín­kách se mohou ob­je­vit kri­tic­ké pro­blémy tý­ka­jí­cí se pev­nos­ti nebo tepla. V pří­pa­dě těch­to pro­blé­mů lze vý­sled­ky ana­lý­zy sc­FLOW zadat do MSC Na­stra­nu, soft­wa­ru pro struk­tu­rál­ní ana­lý­zu, a pro­vést tak ana­lý­zu te­pel­né­ho na­má­há­ní nebo struk­tu­rál­ní ana­lý­zu. Vý­sled­ky struk­tu­rál­ní ana­lý­zy dále sc­FLOW k pro­ve­de­ní obou­směr­né spřa­že­né ana­lý­zy. Zkou­má se také mož­nost spřa­že­né ana­lý­zy te­ku­tin a MBD (multi body dy­na­mics) po­mo­cí soft­wa­ru Adams, soft­wa­ru pro ana­lý­zu MBD a sc­FLOW.Mohlo by vás zajímat: