Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lehké řešení pro jachtařský světový rekord

Úterý, 20 Červen 2023 11:51

Tags: Exolon Group | Jachtařství | Lodní průmysl | Record Club | SP80 | Světový rekord

Rychlostni lod SP80-2325Pla­chet­ni­ce po­há­ně­ná pouze vě­trem, která klou­že po vodě rych­los­tí 80 uzlů, to sli­bu­jí kon­struk­té­ři rych­lé­ho člunu SP80. První zku­šeb­ní „jízda“ pla­vi­dla po fran­couz­ském po­bře­ží Stře­do­zem­ní­ho moře se usku­teč­ní letos v létě. Cílem je sta­no­vit nový svě­to­vý rych­lost­ní re­kord pro pla­chet­ni­ce. Exo­lon Group jako člen Re­cord Clubu, part­ner­ské sítě týmu SP80, pod­po­ru­je vývoj a stav­bu to­ho­to udr­ži­tel­né­ho rych­lost­ní­ho člunu.

Při do­sa­ho­vá­ní po­ža­do­va­né­ho rych­lost­ní­ho re­kor­du hraje dů­le­ži­tou roli jak hmot­nost, tak bez­peč­nost. Ko­k­pit je vy­ro­ben z pev­ných po­ly­kar­bo­ná­to­vých desek o tloušť­ce 12 mi­li­me­t­rů, které vy­rá­bí Exo­lon Group a te­pel­ně je for­mu­je fran­couz­ský Vi­ta­lo/Star­plast. Vy­so­ce prů­hled­né desky po­sky­tu­jí díky vy­so­ké op­tic­ké kva­li­tě op­ti­mál­ní vi­di­tel­nost, jsou odol­né vůči okol­ním pod­mín­kám a jsou ex­trém­ně odol­né proti ná­ra­zu a lehké. Lze je tva­ro­vat za tepla i za stu­de­na, což zna­me­ná, že je lze op­ti­mál­ně při­způ­so­bit ae­ro­dy­na­mic­kým po­ža­dav­kům lodi.

SP80 je 10,5 metru dlou­hý a 7,5 metru ši­ro­ký a má pro­stor pro dva pi­lo­ty. Ko­k­pit je spolu s plach­tou a po­hon­ným mo­du­lem jed­ním ze tří nej­dů­le­ži­těj­ších prvků pla­chet­ni­ce.

Vý­vo­jo­vý plán pro­jek­tu SP80 jako celku je rov­něž velmi ino­va­tiv­ní. Do­da­va­tel­ská spo­leč­nost spo­lu­pra­cu­je s EPFL (Švý­car­ský fe­de­rál­ní tech­no­lo­gic­ký in­sti­tut v Lausan­ne), což in­že­ný­rům umo­ž­ňu­je vy­ví­jet loď spo­leč­ně s la­bo­ra­tor­ní­mi týmy re­no­mo­va­né švý­car­ské uni­ver­zi­ty a umož­nit jejím stu­den­tům, aby se z to­ho­to pro­ce­su po­u­či­li.

Tým je pře­svěd­čen, že SP80 do­sáh­ne svého cíle během prv­ních testů letos v létě a pře­ko­ná sou­čas­ný svě­to­vý rych­lost­ní re­kord 65,45 uzlů (121,21 km/h), který byl sta­no­ven v roce 2012. Sa­mot­ný pokus o pře­ko­ná­ní re­kor­du je plá­no­ván na rok 2024.

Sku­pi­na Exo­lon pod­po­ru­je per­spek­tiv­ní a udr­ži­tel­né stu­dij­ní pro­jek­ty po celé Ev­ro­pě a po­sky­tu­je desko­vé ma­te­ri­á­ly spolu s více než 40 lety zku­še­nos­tí.


Mohlo by vás zajímat: