Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform opět dodavatelem pro NYYC American Magic

Středa, 28 Červen 2023 20:13

Tags: 3D skenování | AC 37 | American Magic | Creaform | Fotogrammetrie | Měření | NYYC

american magic photos-2326Crea­form ozná­mil 27. červ­na, že ob­no­vu­je své part­ner­ství jako ofi­ci­ál­ní do­da­va­tel 3D mě­ři­cí tech­no­lo­gie newy­or­ské­ho jach­tař­ské­ho klubu (NYYC) Ame­ri­can Magic Chal­len­ger pro 37. roč­ník Ame­ric­ké­ho po­há­ru. Ame­ric­ký pohár, který je osla­vo­ván jako nej­vyš­ší cena v jachtingu, před­sta­vu­je nej­star­ší me­zi­ná­rod­ní spor­tov­ní tro­fej a je jed­ním z nej­ná­roč­něj­ších spor­tov­ních pod­ni­ků.

Spo­lu­prá­ce s týmem Crea­for­mu je pro NYYC Ame­ri­can Magic vel­kou vý­ho­dou, pro­to­že pro­duk­ty pro 3D mě­ře­ní po­sky­tu­jí přes­ná a spo­leh­li­vá data, po­třeb­ná ke zlep­še­ní vý­ko­nů na vodě. Cílem NYYC Ame­ri­can Magic je ví­těz­ství v AC 37.

Crea­form po­má­há NYYC Ame­ri­can Magic při re­a­li­za­ci pro­jek­tu po­sky­to­vá­ním nej­mo­der­něj­ší­ho vy­ba­ve­ní pro mě­ře­ní roz­mě­rů, jako jsou me­t­ro­lo­gic­ké 3D ske­ne­ry, fo­to­gra­m­me­t­ric­ké op­tic­ké sou­řad­ni­co­vé sys­témy a soft­ware pro ske­no­vá­ní do CAD a kon­t­ro­lu. Tato špič­ko­vá 3D ře­še­ní urych­lu­jí vývoj a do­la­ďo­vá­ní kri­tic­kých kom­po­nen­tů pro dvě 75 stop (23 m) dlou­hé fóliové jed­no­pláš­ťo­vé jach­ty Ame­ri­can Magic. Tým Crea­for­mu rov­něž po­sky­tu­je ne­o­ce­ni­tel­né ško­le­ní a po­ra­den­ství v ob­las­ti růz­ných slo­ži­tých kon­strukč­ních a 3D me­t­ro­lo­gic­kých úloh. Pře­nos­nost za­ří­ze­ní Crea­for­mu zna­me­ná, že je lze snad­no pře­pra­vo­vat a po­u­ží­vat na ně­ko­li­ka mís­tech týmu, včet­ně je­jich to­vár­ny na Rhode Is­lan­du, tes­to­va­cí­ho cen­t­ra v Pensa­co­le a Bar­ce­lo­ny, kde se usku­teč­ní fi­ná­lo­vý závod.

Ofi­ci­ál­ní za­ha­jo­va­cí ce­re­mo­ni­ál 37. roč­ní­ku Ame­ric­ké­ho po­há­ru se usku­teč­ní 22. srpna 2024 v Bar­ce­lo­ně. Poté budou ná­sle­do­vat zá­vě­reč­né pří­prav­né zá­vo­dy a vý­bě­ro­vá série Chal­len­ger, které po­ve­dou k utká­ní o Ame­ric­ký pohár, jež začne 12. října 2024. Série Chal­len­ger Se­lecti­ons Se­ries určí, který tým se utká s ob­háj­cem Emi­ra­tes Team New Ze­a­land v zá­pa­se o Ame­ric­ký pohár.Mohlo by vás zajímat: