Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson ocenil distributory povyšující výkonnost robotů

Pondělí, 10 Červenec 2023 11:05

Tags: Epson Robots | Los Alamitos | Ocenění | Robotika | SCARA

Epson Doig Corporation Distributor of the Year-2328Epson Ro­bots, vý­rob­ce ro­bo­tů SCARA, oce­nil své nej­lep­ší dis­tri­bu­to­ry ro­bo­tů ve fiskál­ním roce 2023. Kon­fe­ren­ce o dis­tri­buci ro­bo­tů, která se ko­na­la 28. červ­na 2023 v sídle Epson Ame­ri­ca v Los Ala­mi­tos, se zú­čast­ni­lo při­bliž­ně 60 part­ne­rů Au­to­ma­te­First­SM, kteří za­stu­po­va­li téměř 30 růz­ných or­ga­ni­za­cí. Kon­fe­ren­ce se ko­na­la v novém mo­der­ním in­for­mač­ním cen­t­ru pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky Ep­so­nu.

To umožňuje zá­kaz­ní­kům, part­ne­rům a čle­nům ko­mu­ni­ty Epson ko­mu­ni­ko­vat s tech­no­lo­gi­e­mi Ep­so­nu a zá­ro­veň pro­vá­dět vlast­ní ob­chod­ní čin­nost. Za­hr­nu­je nej­no­věj­ší ře­še­ní Ep­so­nu, která zdů­razňují ino­va­ce pro­duk­tů a fi­lo­zo­fii Ep­so­nu na všech úrov­ních pod­ni­ká­ní a pro­vo­zu. Zá­kaz­ní­ci z ob­las­ti ro­bo­ti­ky mohou na­vští­vit před­vá­dě­cí plo­chu po­kro­či­lých ro­bo­tic­kých ře­še­ní a také si pro­hléd­nout své pro­jek­ty s týmem apli­kač­ních in­že­ný­rů, který je v are­á­lu pří­to­men. Kromě toho je zde pro­stor pro ško­le­ní ro­bo­tů, kde mohou zá­kaz­ní­ci zís­kat prak­tic­ké ško­le­ní v pro­gra­mo­vá­ní a ser­vi­su ro­bo­tů SCARA a šes­ti­osých ro­bo­tů.

Tom Ket­tell, ře­di­tel pro ro­bo­ti­ku Epson, a Ka­y­see For­tenber­ry, ná­rod­ní ma­na­žer pro­de­je ro­bo­ti­ky Epson, vy­hlá­si­li a pře­da­li ná­sle­du­jí­cí oce­ně­ní nej­lep­ším dis­tri­bu­to­rům ro­bo­ti­ky Epson za je­jich vy­ni­ka­jí­cí výkon, růst a tržby do­sa­že­né ve fiskál­ním roce 2023:

„Dis­tri­bu­tor roku“ – Doig Cor­po­rati­on
„Cena za vynikající růst“ – Gib­son En­gi­nee­ring
„Platinové ocenění za prodejní úspěchy“ – Grupo Kopar
„Zlatá cena za úspě­chy v pro­de­ji“ – Doig Cor­po­rati­on a Fac­to­ry Au­to­mati­on Com­po­nents
„Cena za úspě­chy v pro­de­ji“ – Air Au­to­mati­on En­gi­nee­ring, Air­‑Oil Sys­tems, Finch Au­to­mati­on, Gib­son En­gi­nee­ring, Kiser Con­t­rols, Nor­‑Cal Con­t­rols, Ohlhe­i­ser – An OTC In­dustrial Tech­no­lo­gies Com­pa­ny a Schne­i­der & Com­pa­ny

Další in­for­ma­ce o spo­leč­nos­ti Epson na­lez­ne­te na epson.​com.Mohlo by vás zajímat: