Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit vydává konvertory v2023.3

Pondělí, 17 Červenec 2023 15:57

Tags: Data | Datakit | Konvertory | PMI | Solid Edge | v2023.3

version v202.3 pmi-solidedge-2329Da­ta­kit ozna­mu­je verzi kon­ver­to­rů v2023.3 a do­stup­nost mo­du­lu pro čtení So­lid­Ed­ge PMI. Verze V2023.3 je k dis­po­zi­ci od za­čát­ku čer­ven­ce. Za­jiš­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu s no­vý­mi ver­ze­mi mo­de­lá­řů ACIS 2023.1, Fusi­on 2.0.16265, In­ven­tor 2024, Creo 10.0, Revit 2024, soft­ware řady NX 2212 (až do 2212.7000), které byly ne­dáv­no ak­tu­a­li­zo­vá­ny je­jich vy­da­va­te­li.

Ob­sa­hu­je také nový modul pro čtení roz­mě­ro­vých dat me­cha­nic­kých nebo ple­cho­vých dílů na­vr­že­ných v Solid Edge, ale také to­le­ran­cí nebo do­stup­ných in­for­ma­cí o mě­ře­ní (PMI).

Tyto PMI obo­ha­cu­jí mo­de­ly o in­for­ma­ce o roz­mě­rech a ano­ta­cích s cílem us­nad­nit ope­ra­ce úpra­vy vý­ro­by, kon­t­ro­ly a do­ku­men­ta­ce a obec­ně­ji ře­če­no zjed­no­du­šit a urych­lit vý­mě­nu in­for­ma­cí mezi růz­ný­mi účast­ní­ky pro­jek­tu.
Pře­vod­ní­ky Da­ta­kit in­ter­pre­tu­jí do­stup­né PMI v růz­ných po­hle­dech, tex­tech, sym­bo­lech, ano­ta­cích a vaz­bách mezi ano­ta­ce­mi a ge­o­me­t­rií.

Tento nový modul PMI Da­ta­ki­tu dopl­ňu­je řadu ře­še­ní PMI, která jsou již k dis­po­zi­ci pro Catia V5, 3D­Ex­pe­ri­en­ce sou­bo­ry – Catia V6, Cgr, In­ven­tor, Jt, Pro/En­gi­neer Creo Pa­ra­met­ric, So­lid­works, NX Uni­gra­phics nebo STEP (čtení) a pro JT, PDF a STEP (zápis).

Ak­tu­a­li­za­ce a modul PMI jsou k dis­po­zi­ci pro kon­struk­té­ry dílů a mon­táž­ních kon­struk­cí a také pro soft­wa­ro­vé spo­leč­nos­ti a vý­vo­já­ře stro­jí­ren­ských apli­ka­cí.

 


Mohlo by vás zajímat: