Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault se připojil k EPLAN Partner Network

Středa, 19 Červenec 2023 13:56

Tags: 3DEXPERIENCE | Das­sault Sys­tè­mes | Eplan | Hannover Messe | Partner Network | PLM

csm eplan-dassault-systemes-2329Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se může stát sku­teč­nos­tí pouze díky sí­ťo­vým sys­té­mům, kom­plex­ním datům a úzké spo­lu­prá­ci mezi vý­rob­ci. Za tímto úče­lem za­lo­žil EPLAN kon­cem roku 2020 síť part­ne­rů, je­jí­miž členy je v sou­čas­nos­ti 65 vý­rob­ců. Jed­ním z no­věj­ších pří­růst­ků je me­zi­ná­rod­ní tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes, která se k síti při­po­ji­la jako part­ner v dubnu le­toš­ní­ho roku.

Roz­hra­ní mezi sys­té­mem EPLAN a plat­for­mou 3D­Ex­pe­ri­en­ce od Das­sault Sys­tè­mes se tak bude sys­te­ma­tic­ky roz­ši­řo­vat díky spo­lu­prá­ci obou stran.

Hned první den ve­letr­hu Han­no­ver Messe bylo ofi­ci­ál­ně ozná­me­no, že EPLANDas­sault Sys­tè­mes uza­vře­ly tech­no­lo­gic­ké part­ner­ství jako sou­část EPLAN Part­ner Ne­twork, v rámci kte­ré­ho budou obě stra­ny pra­co­vat na roz­ší­ře­ní roz­hra­ní mezi sys­té­mem EPLAN a plat­for­mou Das­sault Sys­tè­mes 3D­Ex­pe­ri­en­ce. Cílem je bez­pro­blé­mo­vá in­te­gra­ce elek­tro­tech­ni­ky a fluid­ních tech­no­lo­gií v rámci vý­vo­je pro­duk­tů. Do­ho­du po­de­psa­li v ně­mec­kém Han­no­ve­ru ge­ne­rál­ní ře­di­tel Das­sault Sys­tè­mes pro Eu­ro­cen­t­ral Do­mi­nic Kur­taz a ge­ne­rál­ní ře­di­tel EPLAN & Ci­de­on Se­bas­ti­an Seitz. Part­ne­ři budou pro­spěš­ně při­spí­vat svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi v zájmu svých spo­leč­ných kli­en­tů, čímž umož­ní spo­leč­nos­tem na­sta­vit kom­plex­ní di­gi­tál­ní vý­vo­jo­vé pro­ce­sy.

Part­ner­ství bude v nad­chá­ze­jí­cích mě­sí­cích roz­ší­ře­no. Obě spo­leč­nos­ti pra­cu­jí v tan­de­mu na další op­ti­ma­li­za­ci roz­hra­ní – PLM 3DE­x­pe­ri­en­ce Con­nec­tor – a po­sky­to­vá­ní no­vých ře­še­ní pro vývoj di­gi­tál­ních pro­duk­tů v clou­do­vém pro­stře­dí. V rámci sítě En­gi­nee­ring Colla­bo­rati­on Ne­twork (www.ecn­‑online.com) se plá­nu­je také spo­leč­né de­mon­strač­ní pro­stře­dí s videi a ukáz­ko­vý­mi daty v clou­do­vém pro­stře­dí PLM a také spo­leč­ná in­ter­ak­ce na pro­jek­tech zá­kaz­ní­ků.

Obousměrné propojení inženýrství a PLM

Vzá­jem­né pro­po­je­ní sys­té­mu EPLAN a plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce umožňuje au­to­ma­tic­ké ří­ze­ní pro­ce­sů sprá­vy dat pro elek­tro­tech­ni­ku a fluid­ní in­že­nýr­ství. Zvlášt­nos­tí je, že pří­stup ke clou­do­vé plat­for­mě Das­sault Sys­tè­mes je k dis­po­zi­ci přímo v EPLAN Elect­ric P8 a EPLAN Fluid. Na­pří­klad se­zna­my kom­po­nent a ku­sov­ní­ky lze syn­chro­ni­zo­vat je­di­ným klik­nu­tím. Uži­va­te­lům obou plat­fo­rem au­to­ma­ti­za­ce ru­tin­ních pro­ce­sů ještě více usnadňuje kaž­do­den­ní práci – běžné ope­ra­ce, jako je vy­hle­dá­vá­ní, na­lé­zá­ní a vy­tvá­ře­ní pro­jek­tů, je­jich při­hla­šo­vá­ní a od­hla­šo­vá­ní nebo ex­port strá­nek pro­jek­tu EPLAN do ne­ut­rál­ních for­má­tů, se díky roz­hra­ní pro­vá­dě­jí mno­hem efek­tiv­ně­ji. Zejmé­na rych­lé a snad­né ge­ne­ro­vá­ní do­ku­men­tů ušet­ří uži­va­te­lům čas i ná­ma­hu, pro­to­že k vý­stu­pu do ne­ut­rál­ních for­má­tů stačí pouze za­škrt­nu­tí při při­hla­šo­vá­ní. Ne­ut­rál­ní for­má­ty jsou pak au­to­ma­tic­ky pro­po­je­ny s pří­sluš­ným EPLAN pro­jek­tem.

EPLAN a plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce mají obou­směr­nou ko­mu­ni­ka­ci. Na­hlí­že­ní do pro­jek­tů ze sys­té­mu EPLAN na plat­for­mě je au­to­ma­ti­zo­va­né, stej­ně jako ote­ví­rá­ní pro­jek­tů ze sys­té­mu PLM. Dů­le­ži­té po­pis­né PDM atri­bu­ty, včet­ně in­for­ma­cí pro zá­hla­ví vý­kre­su (jako pří­klad), lze při­dat v rámci celé spo­leč­nos­ti v plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce a jsou au­to­ma­tic­ky k dis­po­zi­ci při dal­ším kon­t­ro­le EPLAN pro­jek­tu. Kromě toho soft­ware pod­po­ru­je tra­dič­ní funk­ce PDM, jako je schva­lo­vá­ní nebo pře­nos do­ku­men­ta­ce do vý­ro­by.Mohlo by vás zajímat: