Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bow vydává beta verzi robotického softwaru

Čtvrtek, 20 Červenec 2023 12:20

Tags: Aplikace | Beta | Bow | Bow Software | Robotika | SDK

Bow Software-2329Byla vy­dá­na BETA verze ro­bo­tic­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho en­gi­nu od Bow Soft­ware. Bow právě vy­tvá­ří obec­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí, které má usnad­nit tvor­bu a pod­po­ru apli­ka­cí pro ro­bo­ti­ku. Toto BETA vy­dá­ní Bow pod­po­ru­je tři různé ro­bo­ty, včet­ně ro­bo­tů Pep­per a Nao od Soft­ban­ku a také ro­bo­ta Tiago od PAL Ro­bo­tics. Jed­ním z hlav­ních prin­ci­pů Bow je, že kód by měl být ne­zá­vis­lý na kon­krét­ních ro­bo­tic­kých plat­for­mách. Vý­vo­já­ři tak mohou vy­tvá­řet soft­ware ne­zá­vis­lý na ro­bo­tech.

Tato první verze pod­po­ru­je pro­gra­mo­va­cí ja­zy­ky C++ a Py­thon. Po­mo­cí BOW mohou vý­vo­já­ři psát kód, aniž by měli k dis­po­zi­ci kon­krét­ní­ho fy­zic­ké­ho ro­bo­ta. Vý­vo­já­ři mohou si­mu­lo­vat kód na vir­tu­ál­ním ro­bo­to­vi v si­mu­lač­ním pro­stře­dí Bow. Sada BOW BETA SDK je kom­pa­ti­bil­ní pouze s kódem a apli­ka­ce­mi za­lo­že­ný­mi na sys­té­mu Linux.

Sada Bow SDK a stre­a­mo­va­cí pro­to­ko­ly umo­ž­ňují bez­pro­blé­mo­vé na­sa­ze­ní v clou­du, na ser­ve­rech nebo do­kon­ce na sa­mot­ném ro­bo­tu. Pod­po­ra více pro­gra­mo­va­cích ja­zy­ků, tvoří fle­xi­bil­ní ře­še­ní pro pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů. Bow také sli­bu­je ko­mu­ni­ka­ci s níz­kou la­ten­cí, která umo­ž­ňuje ovlá­dat ro­bo­ty od­kud­ko­li na světě. To by mělo vý­vo­já­řům umož­nit spouš­tět apli­ka­ce v clou­du a obe­jít tak vý­po­čet­ní ome­ze­ní ro­bo­ta nebo te­le­ope­ro­vat v re­ál­ném čase se stan­dard­ním VR hard­warem.

Za­re­gis­truj­te se do BETA verze na webo­vých strán­kách Bow Soft­ware.Mohlo by vás zajímat: