Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představení nové verze ProjectWise, powered by iTwin

Čtvrtek, 20 Červenec 2023 22:31

Tags: Infrastruktura | iTwin | ProjectWise | Tomáš Staněk | Webinar

projectwise-2329Zjis­tě­te jak nový Pro­jectWi­se, powe­red by iTwin, může po­mo­ci pro­jek­tan­tům, zho­to­vi­te­lům a správ­cům s vy­ře­še­ním no­vých výzev sou­čas­né vý­stav­by in­frastruk­tu­ry, zvý­še­ním efek­ti­vi­ty, kva­li­ty a in­for­mač­ní bo­ha­tosti di­gi­tál­ních dat pro­jek­tu. To vše se do­zví­te na Bent­ley webi­ná­ři: Před­sta­ve­ní nové verze Pro­jectWi­se, powe­red by iTwin ve čtvr­tek 27. čer­ven­ce 2023 od 11:00 hodin.

Re­gis­truj­te se na tento webi­nář a zjis­tě­te více o:

  • Jed­not­ném pro­jek­to­vém da­to­vé úlo­žiš­ti za­hr­nu­jí­cím na­tiv­ní data, mo­de­ly, re­a­li­zač­ní do­ku­men­ta­ci a další in­for­ma­ce v ří­ze­ném pro­stře­dí se všemi atri­bu­ty dle ak­tu­ál­ních ISO stan­dar­dů
  • Vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie iTwin pro klí­čo­vé úloh při ná­vr­hu a kon­t­ro­le di­gi­tál­ní do­ku­men­ta­ce
  • CDE pro­stře­dí pro na­po­je­ní a ří­ze­ní sub­do­da­va­te­lů pro­jek­tu
  • Pro­jek­to­vých ša­b­lo­nách a mul­tiplat­form­ních knihov­nách stan­dar­di­zo­va­ných 3D kom­po­nent
  • No­vých mož­nos­tech pří­stu­pu uži­va­te­lů a je­jich au­ten­ti­za­ce
  • Oče­ká­va­né do­stup­nos­ti no­vých kom­po­nent Pro­jectWi­se
  • a dal­ších no­vin­kách

Bentley webinar datum cas

Před­ná­še­jí­cím je Tomáš Sta­něk, BIM/CDE kon­zul­tant – iNGs

Tomas Stanek

Tomáš Sta­něk vy­stu­do­val ČVUT FEL v Praze. Již více jak 25 let se vě­nu­je na­sa­zo­vá­ním MicroStati­on, DMS a CDE sys­té­mů Bent­ley včet­ně clou­do­vých slu­žeb pro ob­last in­frastruk­tu­ry.

Bentley webinar registrace

 

 


Mohlo by vás zajímat: