Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Společně pro podporu BIM v České republice

Úterý, 25 Červenec 2023 23:09

Tags: Agen­tu­ra ČAS | BIM | BIM DAY | CzBIM | Konference | Stavebnictví

BIMDAY2022 D1 002-2330Tři vý­znam­ní ak­té­ři po­dí­le­jí­cí se na pod­po­ře šir­ší­ho vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM v Česku se do­hod­li na vzá­jem­né spo­lu­prá­ci. Sym­bo­lem nové éry spo­lu­prá­ce je kon­fe­ren­ce BIM Day 2023. Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) tuto kon­fe­ren­ci po­řá­dá již dva­nác­tým rokem. Letos se k ní ale při po­řá­dá­ní při­po­jí také Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci pro­střed­nic­tvím svého od­bo­ru Kon­cep­ce BIM a Svaz pod­ni­ka­te­lů ve sta­veb­nic­tví.

Spo­leč­ně tyto tři sub­jek­ty po­krý­va­jí vel­kou část sta­veb­ní­ho sek­to­ru v Česku, a pře­de­vším hrají vý­znam­nou roli v di­gi­ta­li­za­ci čes­ké­ho sta­veb­nic­tví a me­to­dy BIM u nás. Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) stála u po­čát­ků me­to­dy BIM v Česku už v roce 2011 a vý­znam­ně se po­dí­le­la na pří­pra­vě vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy. A právě Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci je od­bor­ným part­ne­rem Mi­nis­ter­stva prů­mys­lu a ob­cho­du při jejím na­pl­ňo­vá­ní. Svaz pod­ni­ka­te­lů ve sta­veb­nic­tví pak při­ná­ší pře­de­vším zku­še­nos­ti z re­ál­né praxe, jehož členy jsou, mimo pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře, sta­veb­ní firmy, tedy zho­to­vi­te­lé sta­veb­ních za­ká­zek, ať již sou­kro­mých, tak ve­řej­ných.

BIM Day 2023 bude – tak jako v mi­nu­lých le­tech – pro­bí­hat ve dvou­den­ním for­má­tu ve dnech 18. a 19. října 2023 v pražském Clarion Congress hotelu. První den bude vy­hra­zen pre­zen­ta­cím před­ních čes­kých od­bor­ní­ků na BIM, ale i zku­še­nos­tí sou­kro­mých firem z oboru sta­veb­nic­tví, druhý den si pak účast­ní­ci budou moci vy­brat ze ši­ro­ké škály prak­tic­kých worksho­pů.

Po­zi­tiv­ní sprá­vou pro všech­ny sta­va­ře je, že právě Da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS) se stane jed­ním z témat hned úvod­ní­ho bloku kon­fe­ren­ce BIM Day 2023 a mlu­vit o něm budou spo­leč­ně zá­stup­ci Agen­tu­ry ČAS a czBIM. Ostat­ně da­to­vý stan­dard SNIM, za jehož vý­vo­jem stála právě Od­bor­ná rada pro BIM, se stal již před­lo­ni sou­čás­tí DSS, na kte­rém pra­cu­je odbor Kon­cep­ce BIM Agen­tu­ry ČAS.

Účast­nic­ký po­pla­tek za oba dny činí 8990 Kč bez DPH, jed­no­den­ní účast pak 4990 Kč bez DPH. K dis­po­zi­ci jsou také zvý­hod­ně­né ba­líč­ky tří nebo pěti vstu­pů, in­di­vi­du­ál­ní čle­no­vé czBIM pak za­pla­tí 4900 Kč bez DPH. Re­gis­tro­vat se lze na www.bimday.cz.Mohlo by vás zajímat: