Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chytré výrobky vyžadují ověření elektromagnetizmu

Středa, 26 Červenec 2023 22:37

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Elektromagnetizmus | SolidWorks

Role Electromagnetics Engineer-2330Po­dí­vej­te se, jak snad­no spo­lu­pra­cu­je So­lid­works s rolí Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer při tes­to­vá­ní vlivů elek­tro­mag­ne­tic­ké ener­gie. Role Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer umo­ž­ňuje kon­struk­té­rům a elek­tro­tech­ni­kům pro­vá­dět si­mu­la­ce elek­tro­mag­ne­ti­zmu s níz­kou až vy­so­kou frek­ven­cí, od sta­tic­kých po op­tic­ké, včet­ně op­ti­ma­li­za­ce antén, mi­k­ro­vln­ných sou­čás­tí a elek­tro­me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní a rov­něž ně­kte­rých op­tic­kých apli­ka­cí a stavů, při kte­rých se pro­je­vu­je dy­na­mi­ka na­bi­tých čás­tic.

Vy­u­ži­tím mož­nos­tí role 3DE­x­pe­ri­en­ce Works Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer mů­že­te zlep­šit výkon vý­rob­ku, zrych­lit jeho uve­de­ní na trh a mi­ni­ma­li­zo­vat ri­zi­ka po­ru­chy za­ří­ze­ní, re­kla­ma­cí nebo sta­že­ní z trhu u vý­rob­ků, které vy­u­ží­va­jí elek­tro­mag­ne­tic­kou ener­gii.

PO­DÍ­VEJ­TE SE NA VIDEO a zjis­tě­te, jak role Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer vy­hod­no­cu­je elek­tro­mag­ne­tic­ké pole a ana­ly­zu­je vliv elek­tro­mag­ne­ti­zmu na bez­drá­to­vé na­bí­je­ní ba­te­rie.

 


Mohlo by vás zajímat: