Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers -20 %

Středa, 02 Srpen 2023 23:44

3dexperience Solidworks for Makers-2331Soft­ware 3D­Ex­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers byl ohlá­šen a ofi­ciál­ně před­ve­den po­pr­vé na kon­fe­ren­ci 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2020 v Na­sh­villu. Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on nyní při­chá­zí s 20% sle­vou na po­ří­ze­ní roční li­cen­ce to­ho­to špič­ko­vé­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho 3D CAD soft­wa­ru, který je určen malé vý­rob­ce a ku­ti­ly a který mohou po­u­ží­vat také pro svoje osob­ní pro­jek­ty a ko­níč­ky.

Zís­kej­te vše, co po­tře­bu­je­te pro vy­tvá­ře­ní če­ho­ko­li, co chce­te, díky ko­lek­ci vý­kon­ných on­li­ne ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní, vý­ro­bu, vi­zu­a­li­za­ce atd.

Tato spe­ci­ál­ní sleva platí od 24. čer­ven­ce už jen do 6. srpna 2023 a vzta­hu­je se na roční před­plat­né v ceně 99 € bez DPH (tedy v ak­tu­ál­ní kurzu cca 2390 Kč). Po slevě je roční li­cen­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers za 79,20 € bez DPH (cca 1895 Kč).

3DEX SW Makers-2331