Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezplatný CAD software pro malé firmy a osobní projekty

Úterý, 05 Září 2023 21:41

Tags: 2D a 3D | CAD | CAD Schröer | M4 PERSONAL | Navrhování | Zdarma

M4 Personal-2336M4 PER­SO­NAL verze 7.2 na­bí­zí mnoho výhod pro přes­né 2D a 3D na­vr­ho­vá­ní. Op­ti­ma­li­zo­va­ná po­u­ži­tel­nost umožňuje rych­lý start. M4 PER­SO­NAL je víc než jen jed­no­du­chý CAD soft­ware. Díky ši­ro­ké škále funk­cí mohou uži­va­te­lé vy­tvá­řet slo­ži­té 2D a 3D ná­vrhy, in­te­gro­vat do svých pro­jek­tů ob­ráz­ky a fo­to­gra­fie a také pa­ra­me­t­ric­ky ge­ne­ro­vat ná­vrhy. Soft­ware slou­ží jako vše­stran­ná plat­for­ma pro kre­a­tiv­ní ná­vr­hář­ské ná­pa­dy a pre­ciz­ní kon­strukč­ní pro­jek­ty.

Větší flexibilita a efektivita s novou verzí

Při tvor­bě nové verze M4 PER­SO­NAL 7.2 se vy­chá­ze­lo ze zpět­né vazby od pro­fe­si­o­nál­ních i osob­ních uži­va­te­lů, na je­jímž zá­kla­dě byla pro­ve­de­na řada vy­lep­še­ní. Op­ti­ma­li­zo­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní zjed­no­du­šu­je ovlá­dá­ní a zkra­cu­je křiv­ku učení. Bylo vy­lep­še­no mnoho funk­cí, které umožňují rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší na­vr­ho­vá­ní 2D a 3D pro­jek­tů. Zvý­še­ná fle­xi­bi­li­ta umož­ňu­je uži­va­te­lům efek­tiv­ně re­a­li­zo­vat ši­ro­kou škálu po­ža­dav­ků na na­vr­ho­vá­ní.

Snadný vstup do CADu

Bez­plat­ný CAD soft­ware M4 PER­SO­NAL je vhod­ný pro za­čá­teč­ní­ky i zku­še­né uži­va­te­le. Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý soft­ware umož­ňu­je rych­lé a bez­pro­blé­mo­vé pře­ve­de­ní kre­a­tiv­ních ná­pa­dů do de­tail­ních ná­vrhů. Jeho in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní spolu s roz­sáh­lý­mi vi­deo­ná­vo­dy umož­ňu­jí rych­lý start. Po­kro­či­lí uži­va­te­lé mohou vy­u­žít další mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce a pa­ra­me­t­ri­za­ce, které je­jich 2D a 3D ná­vrhy po­su­nou na novou úroveň.

Bezplatný CAD software pro začátek

S bez­plat­ným CAD soft­warem M4 PER­SO­NAL po­sky­tu­je vý­vo­jář CAD Schroer osob­ním uži­va­te­lům a malým fir­mám pří­stup k pro­fe­si­o­nál­ní­mu ná­vr­ho­vé­mu soft­wa­ru, který lze po­u­žít k re­a­li­za­ci pro­jek­tů ja­ké­ho­ko­li druhu. Ex­ter­ní vý­kre­sy lze snad­no im­por­to­vat a zpra­co­vá­vat pro­střed­nic­tvím při­lo­že­né­ho roz­hra­ní DWG/DXF. Díky tomu je M4 PER­SO­NAL stej­ně vhod­ný pro vy­tvá­ře­ní no­vých CAD vý­kre­sů, úpra­vy stá­va­jí­cích vý­kre­sů i de­tail­ní na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých dílů.

M4 PERSONAL Verze 7.2 ke stažení zdarma

Nej­no­věj­ší verze M4 PER­SO­NAL je nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na webo­vých strán­kách CAD Schroeru. Soft­ware lze po­u­ží­vat pro osob­ní pro­jek­ty zcela zdar­ma. Pro ko­merč­ní vy­u­ži­tí soft­wa­ru platí prin­cip „pay per re­sult“ (plat­ba za vý­sle­dek), kdy lze jed­not­li­vé vý­kre­sy au­to­ri­zo­vat pro ko­merč­ní vy­u­ži­tí přímo ze soft­wa­ru. Verze 7.2 bez­plat­né­ho CAD soft­wa­ru M4 PER­SO­NAL byla op­ti­ma­li­zo­vá­na tak, aby spl­ňo­va­la po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků na 2D a 3D na­vr­ho­vá­ní.

M4 PERSONAL ke stažení >>

 


Mohlo by vás zajímat: