Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3. generace softwaru CHECKitB4 na EMO 2023

Neděle, 17 Září 2023 15:08

Tags: CHECKitB4 | CNC | Digitální dvojče | EMO 2023 | PIMPEL | Software

Pimpel EMO-2337Již v pon­dě­lí 18. září ote­ví­rá své brány EMO a spo­leč­nost Pim­pel se ne­mů­že do­čkat, že ná­vštěv­ní­kům bude moci před­sta­vit třetí ge­ne­ra­ci soft­wa­ru CHECK­it­B4. Tato nová verze ote­ví­rá znač­né mož­nos­ti, jak ještě efek­tiv­ně­ji vy­u­žít di­gi­tál­ní dvoj­če CNC stro­je pro vý­ro­bu. Proto všech­ny zá­jem­ce zve k ná­vštěvě svého stán­ku H65 v hale 9. Ve­letrž­ní tým kdy­ko­li rád zod­po­ví všech­ny do­ta­zy a již nyní se těší na vzru­šu­jí­cí dis­ku­se.

Kromě toho bude na­bí­zet živé pre­zen­ta­ce svého zcela no­vé­ho soft­wa­ru CHECK­it­B4.

Sa­mo­zřej­mě bude také pří­le­ži­tost vy­zkou­šet si Di­gi­tal Twins na­ži­vo s part­ne­ry firmy:

  • EMCO GmbH - hala 13 stánek B70
  • Nicolas Correa S.A. - hala 13 stánek C52
  • Hüller Hille GmbH - hala 12 stánek C57
  • Starrag GmbH - hala 12 stánek B50

 


Mohlo by vás zajímat: