Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EMO v Hannoveru zahájeno s velkým optimismem

Úterý, 19 Září 2023 09:53

Tags: #EMO2023 | Elek­tro­mo­bi­li­ta | Hannover | Veletrhy | Výzvy | Vy­sta­vo­va­te­lé

IMG 20230918 081250-2338Na za­ha­jo­va­cí tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ve­letr­hu byly zve­řej­ně­ny údaje o účas­ti 1816 vy­sta­vo­va­te­lů ze 42 zemí z nichž ve­dou­cí pětku tvoří Ně­mec­ko (621 firem), Čína (252 ), Itá­lie (197), Taiwan (144) a Ja­pon­sko (71). Vy­sta­vo­va­te­lé před­sta­vu­jí na před­ním svě­to­vém ve­letr­hu vý­rob­ních tech­no­lo­gií své nej­no­věj­ší stro­je, ře­še­ní a služ­by pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. 

S hlav­ním mot­tem In­no­va­te Ma­nu­factu­ring (Ino­va­tiv­ní vý­ro­ba) slou­ží ve­letrh jako klí­čo­vá plat­for­ma pro všech­ny aspek­ty vý­rob­ních tech­no­lo­gií. Před­sta­vu­jí se zde nej­no­věj­ší stro­je a dis­ku­tu­je se o tech­nic­kých ře­še­ních, tren­dech a ino­va­cích. EMO Han­no­ver tak po­krý­vá celý hod­no­to­vý ře­tě­zec vý­rob­ních tech­no­lo­gií a sám fun­gu­je jako ja­ká­si „chyt­rá to­vár­na“. S vel­kým dů­ra­zem na tech­no­lo­gie, di­a­log a ne­twor­king se ve­letrh blíže za­mě­řu­je na ná­sle­du­jí­cí tři me­ga­té­ma­ta: Bu­douc­nost pod­ni­ká­ní, Bu­douc­nost ko­nek­ti­vi­ty a Bu­douc­nost udr­ži­tel­nos­ti ve vý­ro­bě.

Rozsáhlá nabídka na veletrhu EMO Hannover

Ve­letrh před­sta­vu­je celé spek­trum vý­rob­ních tech­no­lo­gií - od vý­rob­ních sys­té­mů a ná­stro­jů až po mě­ři­cí za­ří­ze­ní, soft­ware a ří­di­cí sys­témy. Sa­mot­ná roz­ma­ni­tost od­rá­ží ak­tu­ál­ní výzvy, kte­rým prů­mys­lo­vá vý­ro­ba čelí, včet­ně zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty, fle­xi­bi­li­ty, zlep­šo­vá­ní kva­li­ty, au­to­ma­ti­za­ce, elek­tro­mo­bi­li­ty, ener­ge­tic­ké účin­nos­ti a obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství.

Ve­letrh EMO Han­no­ver na­bí­zí také pes­t­rý do­pro­vod­ný pro­gram, který za­hr­nu­je při­bliž­ně 360 jed­not­li­vých akcí. K nej­vý­znam­něj­ším udá­los­tem patří vý­znam­ná pa­ne­lo­vá dis­ku­se na téma Udr­ži­tel­ný vý­rob­ní ře­tě­zec - jak prů­my­sl zvlá­dá bu­douc­nost? s ge­ne­rál­ní­mi ře­di­te­li spo­leč­nos­tí DMG Mori, Sam­son, Si­e­mens a ge­ne­rál­ním ko­mi­sa­řem EMO Welc­ke­rem. Dále jsou dva půld­ny vě­no­vá­ny té­ma­tu Nová di­gi­tál­ní práce - pří­le­ži­tos­ti, nebo zba­ve­ní práv? To se bude v před­náš­kách, roz­ho­vo­rech a pa­ne­lo­vých dis­ku­sích za­bý­vat mnoha aspek­ty ob­klo­pu­jí­cí­mi svět práce v bu­douc­nos­ti. Vývoj bu­dou­cích trhů před­sta­vu­je další roz­ho­du­jí­cí fak­tor, který ur­ču­je bu­douc­nost pod­ni­ká­ní. Na pří­kla­du Indie bude jedna z kon­fe­ren­cí upo­zorňovat na sou­čas­né pří­le­ži­tos­ti a spo­jo­vat zá­jem­ce z me­zi­ná­rod­ní­ho pro­stře­dí s in­dic­ký­mi spo­leč­nost­mi.

IMG 20230918 090328-2338

Kromě toho hraje na ve­letr­hu EMO stále dů­le­ži­těj­ší roli spo­lu­prá­ce s ino­va­tiv­ní­mi startu­py. Více než 60 mla­dých firem před­sta­vu­je své pro­duk­ty ve Startup Area v hale 9. EMO Startup Night umožňuje vy­sta­vo­va­te­lům a ná­vštěv­ní­kům se­zná­mit se s mla­dý­mi fir­ma­mi a na­vá­zat nové kon­tak­ty. Stá­nek Spe­cial Tra­i­ning Foun­dati­on for Youth Edu­cati­on and De­ve­lo­p­ment for Me­cha­ni­cal En­gi­nee­ring v hale 8 ukáže, jak bo­ju­je proti ne­do­stat­ku kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků v ko­voz­pra­cu­jí­cích pro­fe­sích, pod­po­ru­je ško­li­te­le a uči­te­le ve vy­u­ží­vá­ní mo­der­ních vzdě­lá­va­cích metod a de­mon­stru­je atrak­ti­vi­tu ko­voz­pra­cu­jí­cích pro­fe­sí pro mladé lidi.

Elektromobilita hnací silou investic do výrobních technologií

O úspě­chu ve­letr­hu EMO v Han­no­ve­ru roz­ho­du­je cel­ko­vá eko­no­mic­ká si­tu­a­ce prů­mys­lu na celém světě. Na­vzdo­ry sou­čas­né­mu po­kle­su ce­lo­svě­to­vé po­ptáv­ky oče­ká­vá prů­my­sl ob­rá­bě­cích stro­jů ve střed­ně­do­bém a dlou­ho­do­bém ho­ri­zon­tu zdra­vý zájem o své vý­rob­ky ze stra­ny růz­ných zá­kaz­nic­kých sek­to­rů. Po­kro­ko­vá au­to­ma­ti­za­ce, ros­tou­cí di­gi­ta­li­za­ce, elek­tro­mo­bi­li­ta, roz­voj kri­tic­ké in­fra­struk­tu­ry a in­ves­ti­ce do ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie jsou jen ně­kte­ré z vý­vo­jo­vých tren­dů, které na­bí­ze­jí velký po­ten­ci­ál pro vý­rob­ní tech­no­lo­gie. Pro rok 2024 oče­ká­va­jí eko­no­mič­tí vý­zkum­ní­ci oži­ve­ní trhu s ob­rá­bě­cí­mi stro­ji a jeho 7% ná­růst.

Dr Markus Heering Carl Martin Welcker Wittler Dr Schafer-2338

Dr. Markus Heering, Carl Martin Welcker, Dr. Michael Wittler, Dr. Wilfried Schäfer // © Deutsche Messe AG & VDW

Prů­my­sl ob­rá­bě­cích stro­jů je ovliv­něn zejmé­na pře­cho­dem au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu na elek­tric­ké po­ho­ny. Dr. Mi­cha­el Witt­ler, jed­na­tel spo­leč­nos­ti FEV Con­sul­ting, Cáchy, která ana­ly­zo­va­la mož­nos­ti a po­ten­ci­ál e-mo­bi­li­ty v rané fázi, před­po­ví­dá v této ob­las­ti v příš­tích le­tech znač­ný od­by­to­vý po­ten­ci­ál. Oče­ká­vá se, že do roku 2040 vzros­te pro­dej ba­te­ri­o­vých vo­zi­del a vo­zi­del s pa­li­vo­vý­mi člán­ky na 85 mi­li­o­nů, což bude před­sta­vo­vat 75­pro­cent­ní podíl na trhu. Zejmé­na elek­tro­mo­to­ry, vý­ko­no­vá elek­tro­ni­ka, ba­te­rie a pa­li­vo­vé člán­ky se stá­va­jí klí­čo­vý­mi sou­část­mi to­ho­to rych­le ros­tou­cí­ho od­vět­ví. Jedná se o kom­po­nen­ty, které vy­ža­du­jí in­ves­ti­ce do je­jich vý­ro­by. E-mo­bi­li­ta je podle Witt­le­ra velmi slib­ným pro­střed­kem k pod­po­ře růstu vý­rob­ních tech­no­lo­gií, který však zá­ro­veň sni­žu­je do­pa­dy na ži­vot­ní pro­stře­dí. S od­ka­zem na vý­sled­ky stu­die Witt­ler vý­slov­ně vy­bí­zí spo­leč­nos­ti, aby se v této ob­las­ti staly prv­ní­mi osvo­ji­te­li a od­po­ví­da­jí­cím způ­so­bem roz­ví­je­ly své vlast­ní pro­duk­to­vé port­fo­lio, a vy­u­ži­ly tak roz­ma­ni­tých pří­le­ži­tos­tí ply­nou­cích z to­ho­to roz­ví­je­jí­cí­ho se od­vět­ví. Elek­tro­mo­bi­li­tou se již za­bý­vá znač­ný počet vý­rob­ců, a proto ji EMO za­řa­di­lo i do svého do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu v rámci pa­ne­lo­vé dis­ku­se s ná­zvem Per­spek­ti­vy elek­tro­mo­bi­li­ty .

Více in­for­ma­cí o té­ma­tech, tren­dech a všech ak­cích na­lez­ne­te na www.​emo-​hannover.​de.

(Re­dakč­ně upra­ve­ný pře­pis ofi­ci­ál­ní tis­ko­vé zprá­vy ze za­ha­jo­va­cí tis­ko­vé kon­fe­ren­ce.)

 


Mohlo by vás zajímat: