Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První 16palcový model v portfoliu notebooků HP Pavilion Plus

Středa, 20 Září 2023 22:22

Tags: Hardware | HP Inc | Notebooky | Pavilion Plus

HP Pavilion Plus 16-2338HP před­sta­vu­je nej­no­věj­ší typ 14­pal­co­vé­ho no­te­boo­ku HP Pa­vi­li­on Plus a zcela nový 16­pal­co­vý no­te­book HP Pa­vi­li­on Plus. Jde o první 16­pal­co­vý model této řady – s vyš­ším vý­ko­nem, no­vý­mi funk­ce­mi a větší ob­ra­zov­kou. Ať už spo­lu­pra­cu­je­te v re­ál­ném čase s ko­le­gy v práci, vy­tvá­ří­te obsah na cestách nebo si doma uží­vá­te zá­ba­vu, no­te­boo­ky HP Pa­vi­li­on Plus jsou na­vr­že­né tak, aby pod­po­ři­ly kre­a­ti­vi­tu, kdy­ko­li vás oslo­ví in­spi­ra­ce.

Kromě no­vých mo­de­lů Pa­vi­li­on Plus před­sta­vu­je také novou pro­gra­mo­va­tel­nou Blu­e­to­o­th myš HP 420/425, která po­su­ne vaši pro­duk­ti­vi­tu na vyšší úroveň.

Ak­tu­a­li­zo­va­né port­fo­lio no­te­boo­ků HP Pa­vi­li­on Plus se vy­zna­ču­je sty­lem a in­te­li­gent­ní­mi vy­lep­še­ní­mi:

  • Nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry od spo­leč­nos­tí Intel (14­pal­co­vý a 16­pal­co­vý model) a AMD (pouze 14­pal­co­vý model) umožňují lépe tvo­řit, zů­stat ve spo­je­ní a rych­le­ji sta­ho­vat přes Wi-Fi 6E.
  • Ply­nu­lý a ostrý obraz při hraní her, zá­ba­vě i pre­zen­ta­cích na ob­ra­zov­ce s cer­ti­fi­ka­cí Eye­sa­fe doplňuje klá­ves­ni­ce s vel­kým pís­mem a vy­so­kým kon­tras­tem za­ru­ču­jí­cí lepší vi­di­tel­nost.
  • In­tu­i­tiv­ní ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní schůz­ky včet­ně 5Mpx ka­me­ry, du­ál­ní­ho mi­k­ro­fo­nu a ma­nu­ál­ní kryt­ky ka­me­ry. Sys­tém Win­dows Hello s roz­po­zná­vá­ním ob­li­če­je umožňuje rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší při­hlá­še­ní, in­te­li­gent­ní funk­ce pro ovlá­dá­ní videa na­po­má­ha­jí k dů­vě­ry­hod­né ko­mu­ni­ka­ci pro­střed­nic­tvím plat­for­my HP Pre­sen­ce.
  • Ce­lo­ko­vo­vé sty­lo­vé šasi v ele­gant­ních bar­vách vy­tvo­ře­né udr­ži­tel­ně. K vý­ro­bě no­te­boo­ků v port­fo­liu Pa­vi­li­on Plus 2023 se z 20 % po­u­ží­va­jí recyklo­va­né plas­ty a z 50 % recyklo­va­ný kov, což těmto pro­duk­tům umož­ni­lo zís­kat cer­ti­fi­ka­ce EPEAT Gold Re­gis­te­red a ENER­GY STAR.

Nej­no­věj­ší Pa­vi­li­on Plus 14 je lehký kom­pakt­ní no­te­book, jehož váha za­čí­ná na pou­hých 1,37 ki­lo­gra­mech. Jeho ba­te­rie vy­dr­ží až 13 hodin pro­vo­zu. No­te­book je před­ur­če­ný pro dy­na­mic­ké vy­u­ži­tí, o živé po­dá­ní barev s cer­ti­fi­ka­cí IMAX Enhan­ced se stará OLED dis­plej s roz­li­še­ním až 2,8K. Díky dvěma va­ri­an­tám, které jsou po­há­ně­ny pro­ce­so­rem až 13. ge­ne­ra­ce Intel Core i7, nebo pro­ce­so­rem AMD Ryzen 7 7840H, si může každý vy­brat do­ko­na­lý 14­pal­co­vý model, jenž bude vy­ho­vo­vat jeho ži­vot­ní­mu stylu. Tech­no­lo­gie Intel Uni­son za­jiš­ťu­je v no­te­bo­o­cích Pa­vi­li­on Plus s pro­ce­so­ry Intel (14­pal­co­vý a 16­pal­co­vý) bez­pro­blé­mo­vé pro­po­je­ní no­te­boo­ku s ja­kým­ko­li te­le­fo­nem pro lepší pře­hled a kon­t­ro­lu nad všemi za­ří­ze­ní­mi. Ex­klu­ziv­ně u verze s pro­ce­so­rem AMD umožňuje umělá in­te­li­gen­ce vy­u­ži­tí funk­ce Win­dows Stu­dio Ef­fects pro vi­deo­kon­fe­ren­ce. Časem bude možné vy­u­ží­vat i další ino­va­tiv­ní mož­nos­ti AMD Ryzen AI – je­di­né­ho spe­ci­a­li­zo­va­né­ho AI en­gi­nu a pro­ce­so­ru s ar­chi­tek­tu­rou x86 ur­če­né­ho pro Win­dows.

HP Pavilion Plus 14-2338

Pa­vi­li­on Plus 16 s cer­ti­fi­ka­cí Intel EVO má 16­pal­co­vý dis­plej s roz­li­še­ním 2,5K WQXGA a je osa­ze­ný pro­ce­so­rem Intel Core i7. Pod­ma­ni­vá ob­ra­zov­ka a gra­fic­ká karta až řady Nvi­dia RTX 3050 umož­ní zre­a­li­zo­vat před­sta­vy v pre­ciz­ních de­tai­lech, tech­no­lo­gie 120 Hz s pro­měn­li­vou ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí po­skyt­ne op­ti­ma­li­zo­va­né roz­li­še­ní a ma­xi­mál­ní ener­ge­tic­kou účin­nost ba­te­rie po dobu pro­vo­zu až 11:45 hodin.

HP Pavilion Plus 16-1-2338

Pro­gra­mo­va­tel­ná Blu­e­to­o­th myš HP 420/425 je bez­vad­ným spo­leč­ní­kem pro život na cestách. Uži­va­te­lé si mohou usnad­nit práci po­mo­cí šesti pro­gra­mo­va­tel­ných tla­čí­tek, na nichž si na­sta­ví ob­lí­be­né funk­ce pro kon­krét­ní apli­ka­ce. Díky vy­so­ké cit­li­vos­ti 4000 dpi je přes­né ovlá­dá­ní myši téměř na ja­kém­ko­li po­vrchu hrač­kou a díky funk­ci ti­ché­ho kli­ká­ní je možné se vě­no­vat práci bez obav z toho, že byste ně­ko­ho ru­ši­li. Bez­pro­blé­mo­vé při­po­je­ní ke všem za­ří­ze­ním a ope­rač­ním sys­té­mům za­jiš­ťu­je níz­ko­ener­ge­tic­ké roz­hra­ní Blu­e­to­o­th 5.3 a tech­no­lo­gie Micro­soft Swift Pair. Díky gu­mo­vým boč­ním úcho­pům na­bí­zí tato štíh­lá, ele­gant­ní myš po­hod­lí při ce­lo­den­ním vy­u­ži­tí. Ob­sa­hu­je 65 % recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů a do­dá­vá se v recyklo­va­tel­ném obalu. Na její funkč­nost se mohou uži­va­te­lé spo­leh­nout, zejmé­na díky až dvou­le­té vý­dr­ži jedné ba­te­rie AA, ze které je na­pá­je­na.

HP programovatelna mys-2338

Ceny a dostupnost

HP Pa­vi­li­on Plus 14 je k do­stá­ní v bar­vách Na­tu­ral Sil­ver, Mo­on­li­ght Blue za cenu od 24 990 Kč
HP Pa­vi­li­on Plus 16 bude k do­stá­ní v říjnu v barvě Na­tu­ral Sil­ver za cenu od 24 990 Kč
Pro­gra­mo­va­tel­né Blu­e­to­o­th myši HP 420 a 425 budou v pro­de­ji za 599 Kč.

Více informací o HP Inc. naleznete na www.hp.com.

 


Mohlo by vás zajímat: