Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira na MSV 2023 představí robotické skenování

Pondělí, 02 Říjen 2023 11:53

Tags: 3D skenery | 3D tiskárny | Abc3D | Brno | Elvira | MSV 2023 | Robotika

Roboticky skener-2340El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ozná­mi­la, že na le­toš­ním roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně (MSV) před­sta­ví stol­ní a ruční 3D ske­ne­ry na dvou ro­bo­tic­kých pra­co­viš­tích s ko­bo­ty Uni­ver­sal Ro­bots. 3D ske­ne­ry 3D Scan­tech a Evi­xs­can při­pev­ně­né na ro­bo­tic­kých ra­me­nech de­mon­stru­jí novou úroveň au­to­ma­ti­za­ce a přes­nos­ti ske­no­va­cích pro­ce­sů.

Tyto umož­ní vý­rob­ním spo­leč­nos­tem ma­xi­mál­ně vy­u­žít po­ten­ci­á­lu tech­no­lo­gií di­gi­ta­li­za­ce a adi­tiv­ní vý­ro­by.

Podle Jana Šmejc­ké­ho, ře­di­te­le El­vi­ry, před­sta­vu­je ve­letrh MSV 2023 pro spo­leč­nost pří­le­ži­tost po­skyt­nout zejmé­na čes­kým a slo­ven­ským zá­kaz­ní­kům de­tail­něj­ší po­hled na ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie ve 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní, které stan­dard­ně pre­zen­tu­je ve svém showro­o­mu v Praze Hlu­bo­če­pích. A díky MSV může při­blí­žit šir­ší­mu okru­hu zá­jem­ců zejmé­na ino­va­ce ve 3D ske­no­vá­ní, jež dnes po­stu­pu­jí vpřed mí­lo­vý­mi kroky.
Vedle tech­no­lo­gií 3D ske­no­vá­ní před­sta­ví El­vi­ra na svém stán­ku své tra­dič­ní ex­po­ná­ty z ob­las­ti 3D tisku včet­ně ukáz­ko­vých vý­tis­ků. Kom­plet­ní se­znam vy­sta­vo­va­ných a pre­zen­to­va­ných vý­rob­ků na MSV 2023:

3D tiskárny: (výrobce/model)

 • Raise3D/Forge1
 • Raise3D/Pro3 a Pro3 Plus – HyperSpeed
 • Raise3D E2
 • 3DSystems/Figure4

3D výtisky: (výrobce/model)

 • Raise3D/DF2
 • Raise3D/Forge1
 • + Výtisky dalších 3D technologií

3D skenery: (výrobce/model)

 • Evixscan/HD Quadro + robotické rameno UR 10e
 • 3D Scantech/Simscan 42 + robotické rameno UR 5e
 • 3D Scantech/IREAL3D iReal 2E
 • 3DScantech/IREAL3D iReal M3
 • Revopoint mini+ dvouosý otočný stolek
 • Revopoint POP3 + otočný stolek
 • Revopoint Range + velký otočný stolek 200 kg

El­vi­ra bude své vý­rob­ky před­vá­dět v pa­vi­lo­nu A1, na stán­ku č. 4. Ve stře­du pak zá­stup­ci El­vi­ry na­vá­žou na úspěš­nou tra­di­ci mi­nu­lé­ho roku a budou pre­zen­to­vat zá­ro­veň i na Fóru adi­tiv­ní vý­ro­by v před­sá­lí a sálu E1.

Více o spo­leč­nos­ti El­vi­ra na www.abc3d.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: