Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE Systems s 3D tiskem na veletrhu PRAGODENT

Středa, 04 Říjen 2023 16:44

Tags: 3D tiskárny | J5 Den­ta­Jet | MCAE Systems | Stomatologie | Stratasys | TrueDent

J5 DentaJet-217-2340MCAE Sys­tems se účast­ní 29. me­zi­ná­rod­ní­ho den­tál­ní­ho ve­letr­hu Pra­go­dent, který pro­běh­ne od 12. do 14. října 2023 na vý­sta­viš­ti PVA Expo Praha. Tato pres­tiž­ní udá­lost bude pří­le­ži­tos­tí pro před­sta­ve­ní re­vo­luč­ních ino­va­cí v ob­las­ti 3D tisku pro sto­ma­to­lo­gii. Na stán­ku B17 v hale číslo 2 bude MCAE Sys­tems pre­zen­to­vat svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii, a to 3D tis­kár­nu Stra­ta­sys J5 Den­ta­Jet.

Tato vý­ji­meč­ná tis­kár­na je na­vr­že­na tak, aby přes­ně tisk­la čás­teč­né i úplné zubní ná­hra­dy, ko­run­ky a můst­ky.

3D tisk – Bu­douc­nost sto­ma­to­lo­gie

3D tisk se stává klí­čo­vým prv­kem mo­der­ní sto­ma­to­lo­gie a MCAE Sys­tems je na čele to­ho­to vý­vo­je. Tis­kár­na Stra­ta­sys J5 Den­ta­Jet při­ná­ší pre­ciz­ní a kva­lit­ní vý­ro­bu zub­ních ná­hrad, což před­sta­vu­je vý­zna­m­ný krok vpřed pro celý od­vět­ví zub­ní­ho lé­kař­ství.

Per­so­na­li­zo­va­né sní­ma­tel­né zubní ná­hra­dy

Jed­ním z hlav­ních prvků naší pre­zen­ta­ce bude mož­nost vy­tvá­řet per­so­na­li­zo­va­né sní­ma­tel­né zubní ná­hra­dy pro pa­ci­en­ty s vy­u­ži­tím Tru­e­Dent. Jedná se o pa­ten­to­va­nou prys­ky­ři­ci, která zís­ka­la schvá­le­ní FDA třídy II a byla vy­vi­nu­ta spe­ci­ál­ně pro 3D tisk tr­va­lých zub­ních ná­hrad a do­čas­ných ko­ru­nek a můst­ků na 3D tis­kár­ně J5 Den­ta­Jet. To umožňuje sé­ri­o­vou vý­ro­bu ví­ce­ba­rev­ných zub­ních ná­hrad, které vy­pa­da­jí re­a­lis­tic­ky a splňují po­tře­by ši­ro­ké­ho spek­tra pa­ci­en­tů.

Ma­xi­mál­ní věr­nost mo­de­lů

3D tis­kár­na J5 Den­ta­Jet je vy­ba­ve­na vel­ko­ka­pa­cit­ní 360­stup­ňo­vou ro­tač­ní tis­ko­vou plo­chou, která umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né, plně ba­rev­né mo­de­ly z růz­ných ma­te­ri­á­lů v jedné tis­ko­vé úloze. Tato tech­no­lo­gie umo­ž­ňuje la­bo­ra­to­řím vy­tvá­řet mo­de­ly s ma­xi­mál­ní věr­nos­tí a od­li­šit se od kon­ku­ren­ce díky mož­nos­ti vý­bě­ru z více než 500 000 barev a 3 bi­o­kom­pa­ti­bil­ních ma­te­ri­á­lů.

MCAE Sys­tems sr­deč­ně zve všech­ny zú­čast­ně­né na me­zi­ná­rod­ní den­tál­ní ve­letrh Pra­go­dent, aby spo­leč­ně ob­je­vi­li bu­douc­nost sto­ma­to­lo­gie.
Více in­for­ma­cí o MCAE Sys­tems na­lez­ne­te na www.mcae.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: